For Employees Across the Organization

การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงด้วยเทคนิค hou ren sou

สิ่งที่สำคัญและเป็นปัจจัยในการผลักดันให้ภารกิจภายในองค์กรดำเนินไปได้อย่างสำเร็จ ส่วนหนึ่งก็คือความสามารถในการสื่อสารของบุคลากรในองค์กร 
การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจคือทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งพื้นฐานของการแก้ปัญหาและตัดสินใจนั้น ก็คือ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการใช้เหตุผลเพื่อให้เราสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจ หาวิธีทางที
7q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

ค้นพบ “ตัวตน” ที่แท้จริงของตนเอง สามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่เป้าหมาย รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ประยุกต์ใช้ 7Q กับการทำงานเพื่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างดีเลิศ
การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน
เทคนิคการพูดและการใช้โทรศัพท์

การให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ โน้มน้าวชักจูงใจลูกค้าได้ การสร้างความประทับใจในครั้งแรกจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจต่อไป
การบริหารและจัดเก็บเอกสารอย่างครบวงจร

การบริหารจัดการเอกสารที่ดีและการเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ช่วยป้องกันการสูญหาย และง่ายต่อการสืบค้น
การรับมือกับข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ให้บริการอย่างมีคุณภาพและรับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าไม่พึงพอใจ หรือโกรธ !! หลักสูตรนี้จะช่วยให้เราได้เรียนรู้วิธีการให้บริการอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน

ประสิทธิภาพของผลงานที่เกิดขึ้นในองค์กร ทั้งในเรื่องงานและคน เริ่มต้นจากการสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคนในองค์กร
FaLang translation system by Faboba