For Employees Across the Organization

ยิ้มสู้งาน

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรไม่ควรมองข้าม  แต่จะต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความสนใจ กับปัญหาของบุคลากรให้มากขึ้น โดยต้องพัฒนาทัศนคติมุมมองทางความคิด 
เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (professional presentation)

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation) การนำเสนอให้มีประสิทธิภาพเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้นำเสนอจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานส่วนใหญ่นั้นจะเน้นการทำงานเป็นทีม ดังนั้นการที่จะบรรลุเป้าหมาย เพื่อผลสำเร็จในงานได้ สิ่งสำคัญคือ การบริหารและพัฒนาทีมอย่างมีประสิทธิภาพ  
เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก gen ด้วยหลัก disc

ในการทำงาน มักพบเจอผู้คนหลากหลายประเภท เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การทำความเข้าใจว่าบุคคลแต่ละประเภทนั้นเป็นอย่างไร จะช่วยให้เราทราบว่าควรจะปฏิบัติตัวกับเขาในรูปแบบไหน
จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน (quality awareness for productivity improvement)

การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรเริ่มตั้งแต่การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงความสำคัญของงาน และผลเสียที่จะเกิดขึ้น
FaLang translation system by Faboba