ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5008/4
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
รอ
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/5008/3
บรรยายโดย :
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
-
3
-
3
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
3
21/5037
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/1241
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
5
21/2274
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/1824
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/7201/1
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
8
21/7101/2
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
9
21/7101
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
-
-
-
12,000
VAT 840
12,840
14,000
VAT 980
14,980
close booking online
10
21/5025
บรรยายโดย :
อาจารย์วันเพ็ญ วิศาลบูชนีย์
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
11
21/2389
บรรยายโดย :
ดร.มนตรี ช่วยชู
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
21/1282
บรรยายโดย :
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
13
21/3502
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
21/7101/1
บรรยายโดย :
อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
15
21/7241
บรรยายโดย :
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
16
21/2916
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
17
21/1352
บรรยายโดย :
อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
18
21/1645
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
19
21/2791
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
20
21/1663
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
21
21/2390
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
22
21/1148
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
23
21/8405
บรรยายโดย :
อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
24
21/3454
บรรยายโดย :
อาจารย์สุจิตรา บุญชู
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
25
21/1291
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
26
21/5029
บรรยายโดย :
อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
27
21/5019
บรรยายโดย :
ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
close booking online
28
21/2395
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
29
21/2237
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
30
21/3381/1
บรรยายโดย :
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
31
21/3408
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
32
21/3506
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
33
21/5034/8
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
12
-
12
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
34
21/2170
บรรยายโดย :
อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
รอ
-
รอ
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
35
21/8006
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
36
21/1169
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
37
23/4521
บรรยายโดย :
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
38
21/2394
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
39
21/2762
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
40
21/1921
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
41
21/8307
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
42
21/8408
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
43
21/8002
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
44
21/3302
บรรยายโดย :
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
45
21/3426
บรรยายโดย :
อาจารย์อุไรวรรณ หันตรา
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
46
21/7101/5
บรรยายโดย :
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
47
21/7207
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
48
21/1292
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
49
21/3101/4
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
50
21/2357
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
51
21/2276
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
52
21/2783
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
53
21/5010
บรรยายโดย :
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
54
21/5032
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
55
21/1362
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
56
21/1940
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
57
21/8000
บรรยายโดย :
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
58
21/5052
บรรยายโดย :
ดร.บดี ตรีสุคนธ์
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
59
24/4504/1
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
60
21/2322/1
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
รอ
-
รอ
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
61
23/4069
บรรยายโดย :
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
62
21/2112
บรรยายโดย :
รศ.สริตา บุนนาค
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
63
21/2243
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
64
21/2306
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
65
21/2252
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
66
21/5043
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
67
21/8001
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
68
21/3370
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
69
24/4080/2
บรรยายโดย :
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
70
21/2792
บรรยายโดย :
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
71
21/2930
บรรยายโดย :
อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
72
21/2180
บรรยายโดย :
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
73
21/5034/9
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
12
-
12
-
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416
close booking online
74
21/8400
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
75
21/3508
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
76
21/7284
บรรยายโดย :
อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
77
21/7107
บรรยายโดย :
อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
78
21/7705
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
79
21/5016
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416
close booking online
80
21/2203
บรรยายโดย :
อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
81
23/4031
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
82
21/8308
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
83
21/1711
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
84
24/4080/3
บรรยายโดย :
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
85
23/4081
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
86
21/2773
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
87
21/2115
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
88
21/1829
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
89
21/3605
บรรยายโดย :
อาจารย์อิสระ อมรกิจบำรุง
-
6
-
6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
90
21/7248
บรรยายโดย :
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
91
21/7206
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์อาทิตา ชูตระกูล
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
92
21/7242
บรรยายโดย :
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
93
21/5001
บรรยายโดย :
Tax Specialist
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
94
24/4516/3
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
95
23/4085/1
บรรยายโดย :
อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
3.30
-
3.30
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
96
23/4080/1
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
97
21/1677
บรรยายโดย :
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
98
21/1669
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
99
21/8300
บรรยายโดย :
อาจารย์สาโรช ทองประคำ
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
100
21/3424
บรรยายโดย :
อาจารย์อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
101
23/4061/1
บรรยายโดย :
อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
สถานที่ : โรงแรม S 31
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
102
21/2797
บรรยายโดย :
คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
103
23/4522
บรรยายโดย :
อาจารย์จเร คงทอง
-
6
-
6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
104
21/1165
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
105
21/1671
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
close booking online
106
21/1707
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
107
21/8003
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
108
21/3351
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
109
21/3601
บรรยายโดย :
อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก
-
6
-
6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
110
21/5052
บรรยายโดย :
ดร.บดี ตรีสุคนธ์
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710