ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/9001/2
Promotion
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210
close booking online
2
21/1793
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/5078
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/5043
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/1241
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/3428
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
close booking online
7
21/3517
-
-
-
-
9,500
VAT 665
10,165
11,000
VAT 770
11,770
close booking online
8
21/1378
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
9
21/1672
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
21/5067
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3351
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
21/1148
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
13
21/1702
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
14
21/1853
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
15
21/8016
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
16
21/7203
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
17
21/3503
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
18
บรรยายโดย :
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
21/3301
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
19
บรรยายโดย :
พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/3461
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
20
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
21/2214
36
6
36
6
36,000
VAT 2,520
38,520
38,000
VAT 2,660
40,660
close booking online
21
21/2755
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
22
21/2228
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
23
21/1505
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
24
21/1718
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
25
21/8407
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
26
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7207
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
27
21/7709
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
28
21/2792
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
29
21/3101/4.1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
30
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
31
21/3408/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
32
21/2709
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
33
21/2209
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
34
21/1131
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
35
21/1647
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
36
21/8402
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
37
21/5099
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
38
21/2212
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
39
21/2378
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
40
21/5070/12
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
41
21/1804
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
42
21/8002
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
43
บรรยายโดย :
อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5029
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
44
21/8312
-
12
-
12
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
45
21/8425
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
46
21/2798
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
47
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
21/2370
9
9
9
9
30,000
VAT 2,100
32,100
32,000
VAT 2,240
34,240
close booking online
48
21/17032
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
49
21/17030
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
50
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
51
21/5074
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
52
21/5021
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
53
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
21/7705
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
54
23/4010
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
55
21/3408
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
56
21/5107
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
57
21/2115
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
58
21/2322
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
59
21/5083
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
60
21/17022
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
61
21/1296
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
62
21/1172
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
63
21/8423
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
64
21/5025
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
65
21/7141
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
66
21/7208
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
67
บรรยายโดย :
ดร.อาทิตา ชูตระกูล
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7241
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
68
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/3403
-
-
-
-
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
69
21/2757
รอ
-
รอ
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
70
23/4103
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
71
21/8018
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
72
21/1222
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
73
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
21/5008
รอ
รอ
รอ
รอ
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
74
21/5008/4
รอ
-
รอ
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
75
23/4099/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
76
21/5008/3
-
รอ
-
รอ
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
77
21/2930
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
78
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/3521
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
79
21/2925
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
80
21/2916
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
81
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
21/2196
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
82
21/2773
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
83
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
84
21/5064
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
85
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5034/22
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
86
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤติยาณี บูรณตรีเวทย์
อาจารย์ภัทรพันธ์ ไพบูลย์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1500
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
87
21/1711
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
88
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
21/8403
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
89
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
90
21/2131
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
91
21/5092/3
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
92
21/1532/1
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
93
21/1169
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
94
21/1882
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
95
21/8307
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
96
21/7242
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
97
21/3601
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
98
21/3370
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
99
บรรยายโดย :
อาจารย์จีรวรรณ เมทาทิน
23/4094
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
100
21/1829/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
101
21/2936
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
102
21/2721
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
103
21/2151
6
-
6
-
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490
close booking online
104
21/2426
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
105
21/5054
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
106
21/1841
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
107
21/1173
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
108
21/8504
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
109
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/8300
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
110
21/5098
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
111
21/5027
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
112
21/7270
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
113
21/7184
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
114
21/3506
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
115
23/4523
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
116
21/3440
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
117
21/8007
-
รอ
-
รอ
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
118
21/2915
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
119
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
120
บรรยายโดย :
ดร.ศิรดา จารุตกานนท์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2239
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
121
21/2193
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
122
21/2198
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
123
21/17033
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
124
21/1279
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
125
21/8405
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
126
21/8427
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
127
21/8501
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
128
21/5073/19
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
129
21/7285
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
130
21/7206
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
131
บรรยายโดย :
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7248
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
132
21/3385
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
133
21/3401/3
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
134
21/5096
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
135
21/5095
Promotion
-
รอ
-
รอ
2,500
VAT 175
2,675
3,200
VAT 224
3,424
booking online
136
21/5103
Promotion
-
รอ
-
รอ
2,500
VAT 175
2,675
3,200
VAT 224
3,424
booking online
137
23/4521
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
138
23/4104
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
139
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
21/5008/2
รอ
รอ
รอ
รอ
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
140
21/8309
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
141
23/4107
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
142
21/5008/1
-
รอ
-
รอ
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
143
21/2791
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
144
21/1682
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
145
21/8415
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
146
21/5094
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
147
23/4016
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
148
23/4043
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
149
21/1384
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
150
21/2914
7
-
7
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
151
21/2269
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
152
21/2380
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
reserve
153
21/1298
-
-
-
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
154
21/1341
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
155
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากรและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์
21/5073/20
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
156
21/7213
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
157
21/2252
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
158
บรรยายโดย :
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7254
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
159
21/7708
-
-
-
-
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
160
21/3304
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
161
บรรยายโดย :
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
21/3101/4
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
162
23/4525/3
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
163
21/1829/2
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba