ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/7101/1
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
2
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/7101
-
-
-
-
12,000
VAT 840
12,840
14,000
VAT 980
14,980
close booking online
3
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
21/7101/2
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
4
21/3427
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
5
21/3454
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
6
21/7101/5
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
7
21/3101/4
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
8
21/7159
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
21/7114
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
บรรยายโดย :
อาจารย์อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
21/3424
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
11
21/3409
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
12
21/3406
-
-
-
-
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700
booking online
13
21/7184
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
14
21/3101/4.1
Promotion
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
15
21/7118
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
16
21/3408/1
Promotion
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป