ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/3436
Promotion
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
2
21/3427
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
3
บรรยายโดย :
อาจารย์ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
21/3405
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
4
21/7126
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
5
21/3454
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
6
21/7125
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
7
21/3426
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
8
บรรยายโดย :
อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
21/7183
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
21/3101/4
Promotion
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710