ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/7101/2
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
2
21/7101
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
-
-
-
12,000
VAT 840
12,840
14,000
VAT 980
14,980
close booking online
3
21/7101/1
บรรยายโดย :
อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
4
21/3454
บรรยายโดย :
อาจารย์สุจิตรา บุญชู
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
5
21/3408
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
6
21/3426
บรรยายโดย :
อาจารย์อุไรวรรณ หันตรา
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
7
21/7101/5
บรรยายโดย :
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
8
21/3101/4
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
9
21/7107
บรรยายโดย :
อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
21/3424
บรรยายโดย :
อาจารย์อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710