ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5043
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
2
21/5048
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
3
21/5006
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
4
21/7269
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
4,000
VAT 280
4,280
booking online
5
21/1869
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
6
21/2709
บรรยายโดย :
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
7
21/2758
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
8
21/2389
บรรยายโดย :
ดร.มนตรี ช่วยชู
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
9
23/4072
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
10
23/4910
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
11
23/4085/3
บรรยายโดย :
นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3.30
-
3.30
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
12
21/5037
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
24/4069/1
บรรยายโดย :
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710