ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5043
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/5048
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/5006
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
4
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
21/7269
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/1869
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/2709
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/2758
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
23/4072
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
10
23/4910
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
บรรยายโดย :
นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
23/4085/3
3.30
-
3.30
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
12
21/5037
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
24/4069/1
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป