ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/7137
บรรยายโดย :
อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
2
21/7259
บรรยายโดย :
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
3
21/2187
บรรยายโดย :
อาจารย์พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
4
21/7133
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
5
23/4504/2
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
6
21/8006/3
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
7
23/4085/4
บรรยายโดย :
นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3.30
-
3.30
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
8
24/4082/1
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6
-
6
-
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710