เทคนิคการจัดทำเอกสารของบัญชี การเงิน จุดบอดทางภาษีที่เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ต้องระวังและให้สรรพากรยอมรับ

รหัสหลักสูตร : 21/17025

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการจัดทำเอกสารของบัญชี การเงิน จุดบอดทางภาษีที่เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ต้องระวังและให้สรรพากรยอมรับ

 • ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt ปัญหาใหม่ของเจ้าหน้าที่การเงิน และแคชเชียร์
 • เทคนิคการเตรียมรับมือกับระบบ National e-Payment ที่เจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ต้องพร้อมรับมือ!!!
 • การแก้ไขปัญหาเอกสารทางบัญชี การเงิน แคชเชียร์ หลักสูตรนี้มีทางออกให้
 • บทสรุปการออกและรับใบกำกับภาษี ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
 • ปัญหาที่เกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ต้องระวัง

หัวข้อสัมมนา

เทคนิคการจัดทําเอกสารของบัญชีการเงิน

1. การจัดระบบเอกสารงานการเงินเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์
2. เอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีและภาษีอากรต้องระมัดระวังอะไรบ้าง
3. การจัดทําระบบและรูปแบบรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ
 • รายงานการรับเงินและจ่ายเงิน
 • รายงานเช็ครับล่วงหน้า เช็คคืน เช็คจ่ายล่วงหน้า
 • รายงานการรับวางบิล การออกใบแจ้งหนี้
 • ใบรับในทางภาษีอากรหมายถึงเอกสารใดบ้าง และจะต้องมีข้อความอะไรบ้างบนใบรับ
 • ใบรับเงินออกอย่างไรจึงจะสมบูรณ์ ไม่ออกได้หรือไม่
 • ต้องจ่ายกี่บาทถึงจะต้องออกใบรับเงิน หากลูกค้าร้องขอจะต้องออกทุกครั้งหรือไม่
 • ใบส่งของจะต้องออกทุกกิจการหรือไม่ มีข้อยกเว้นหรือไม่ที่ไม่ต้องออกใบส่งของ
 • กิจการขายสินค้า และให้บริการ ควรออกแบบเอกสารอย่างไรให้สอดคล้องกับภาษีอากร
 • ใบกํากับภาษีเต็มรูปหลักเกณฑ์ที่สําคัญความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆต้องระมัดระวังอะไรบ้าง เช่น การขีดฆ่าแก้ไขชื่อ
 • ที่อยู่ผู้ซื้อเขียนไม่ครบไม่มีคําว่า “สํานักงานใหญ่หรือสาขา”
 • ใบกํากับภาษีอย่างย่อขอภาษีซื้อคืนได้หรือไม่ หากเป็นกระดาษความร้อนจะถือเป็นหลักฐานการบันทึกบัญชีได้หรือไม่จะแก้ไขอย่างไร
 • หลักเกณฑ์การปรับเศษทศนิยมในการออกใบกํากับภาษีให้ถูกต้อง
 • ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออก
 • ใบกํากับภาษีจําเป็นต้องมีลายเซ็นหรือไม่??? หากไม่มีลายเซ็นขอภาษีซื้อคืนได้หรือไม่
 • แบบฟอร์มใบกํากับภาษีมีกี่ประเภทและการกรอกข้อความบนใบกํากับภาษีทําได้ด้วยวิธีไหนบ้าง
 • การกรอกใบกํากับภาษีโดยการเขียนมือ ประทับตรายาง และพิมพ์รวมกันในใบกํากับภาษีใบเดียวได้หรือไม่
 • อย่างไรถือเป็นกํากับภาษีออกเป็นชุด และต้องมีข้อความใดบ้าง
 • คําว่า “สํานักงานใหญ่หรือสาขา” ต้องจัดทําด้วยวิธีใดใช้ตัวเลข หรือ ตัวย่อแทนได้หรือไม่
 • หลักเกณฑ์การออกใบแทนใบกํากับภาษี, ใบแทนใบเพิ่มหนี้, ใบแทนใบลดหนี้
 • หลักเกณฑ์การยกเลิกใบกํากับภาษีแล้วออกใหม่
 • ใบแจ้งหนี้ต้องออกให้กับลูกค้าทุกครั้งหรือไม่
 • รายงานอื่นที่จําเป็น เช่น รายงานรายจ่ายต้องห้าม รายงานภาษีซื้อต้องห้าม
4.การวางระบบการรับ-จ่ายเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินแคชเชียร์
 • การวางระบบเอกสารรายรับและเอกสารรายจ่ายทําอย่างไรจึงจะลดข้อผิดพลาด
 • เอกสารายรับและเอกสารรายจ่ายอย่างน้อยจะต้องมีเอกสารออะไรบ้างจึงจะถูกต้อง
 • การขายสด / ขายปลีกจะต้องระมัดระวังอะไรบ้าง
 • การขายเชื่อ / การขายผ่านระบบOn-line จะออกใบกํากับภาษีเมื่อใด
 • รายรับจากการชําระหนี้จากลูกหนี้จากระยะเวลาการให้เครดิตต้องกําหนดอย่างไร
 • การรับชําระเงินผ่านทางไปรษณีย์, ธนาณัติ, เช็ค, บัตรเครดิต, Pay-In ,โอนเงินON- LINE ,PROMPTPAY, QR Code
 • ลูกค้าโอนเงินมาชําระค่าสินค้าหรือบริการแต่ไม่ได้แจ้งให้กิจการทราบจะต้องปฏิบัติอย่างไร
 • ข้อความที่ควรมีในใบสําคัญรับ
 • จ่ายของกิจการและกิจการสามารถดัดแปลงให้เป็นใบรับหรือจ่ายเงินได้หรือไม่
 • การควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับ
 • จ่ายเงินที่ต้องระมัดระวัง
5. รู้ทันการใช้เช็คสําหรับเจ้าหน้าที่การเงินและแคชเชียร์
 • ข้อควรระวังในการจ่ายเช็คการโอนเงิน On-line , QR Code
 • ข้อควรระวังในการรับเช็คการโอนเงิน On-line , QR Code
6. เทคนิคการเตรียมรับมือกับระบบNational- E-Payment ที่เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์ต้องพร้อมรับมือ
 • การชําระเงินด้วยระบบ Prompt Pay, QR Code ขจัดการจ่ายเงินด้วยเงินสด และยังสามารถป้องกันการทุจริตในองค์กรได้อีกด้วย
 • e-witholding Tax ทางเลือกใหม่ในการบริหารการชําระเงินและเอกสารภาษีจากสรรพากร
 • ระบบe-Tax Invoice และe-Receipt เรื่องใหม่ที่เจ้าหน้าที่การเงินแคชเชียร์ต้องรู้

จุดบอดทางภาษีที่เจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ต้องระวังและให้สรรพากรยอมรับ

1. ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารรายจ่ายเจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน แคชเชียร์
 • วิธีพิจารณาเอกสารรายจ่ายอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
 • ผลของรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
 • 3 ข้อที่ต้องจําเพื่อจบปัญหารายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
 • รายจ่ายที่ผู้รับไม่ออกหลักฐานให้ต้องปฏิบัติอย่างไร
 • มีใบรับเงินกับสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินเสี่ยง!!!! ถูกสรรรพากรประเมิน
 • เผยเทคนิคเด็ดให้การจ่ายเงินที่ผู้รับไม่ออกหลักฐานให้สามารถลงเป็นรายจ่ายได้
 • หากผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานการรับเงินให้และไม่มีบัตรประชาชนจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
 • รายจ่ายค่าพาหนะ ค่านํามันรถ ค่าเบี้ยเลี้ยง ต้องมีบิลทุกครั้งหรือไม่ หากไม่มีต้องปฏิบัติอย่างไร
 • ปัญหาเงินทดรองจ่ายที่แคชเชียร์ต้องระวัง
 • บิลเงินสดหรือบิลที่เขียนว่า “สด”หรือ “เงินสด” ถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
 • ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินทําอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้-รายจ่ายเล็กน้อยไม่มีบิลต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
 • การปรับปรุงเอกสารอื่นแทนหลักฐานการรับ
 • จ่ายเงินให้สรรพากรยอมรับ
2. ปัญหาเกี่ยวกับใบกํากับภาษีที่มักพบบ่อยสําหรับเจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน แคชเชียร์
 • การออกและรับใบกํากับภาษีตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
 • ผู้มีหน้าที่ออกใบกํากับภาษีเป็นใครและหากขายสินค้าหรือให้บริการไม่ออกใบกํากับภาษีได้หรือไม่กําหนดจํานวนเงินในการอใบกํากับภาษีหรือไม่
 • รายการในใบกํากับภาษีต้องมีอะไรบ้างหากมีครบถ้วนมีความผิดหรือไม่
 • การออกใบกํากับภาษีเต็มรูป, ใบกํากับภาษีอย่างย่อความผิดพลาดที่ต้องระมัดระวัง
 • การขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อยต้องออกใบกํากับภาษีหรือไม่
 • ปัญหาใบกํากับภาษีสูญหาย, ถูกทําลาย, ชํารุดต้องปฏิบัติอย่างไร
 • ใบกํากับภาษีไม่มีลายเซ็นผู้รับเงินไม่มีข้อความไม่ครบขอคืนได้หรือไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายต้องห้าม
 • หลักในการพิจารณาใบกํากับภาษีซื้ออย่างไรจึงจะขอคืนหรือเครดิตภาษีขายได้
 • ภาษีซื้อต้องห้ามเป็นอย่างไรต้องระมัดระวังอะไรบ้าง
3. ปัญหาที่เกี่ยวกับการหักภาษีณที่จ่ายสําหรับเจ้าหน้าที่การเงินแคชเชียร์ต้องระวัง
 • หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เจ้าหน้าที่การเงินต้องระมัดระวัง
 • ข้อยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายมีอะไรบ้าง
 • อัตราภาษีหักณที่จ่าย
 • ปัญหาการหักภาษีณที่จ่ายที่พบมากจากการทํางาน เช่น การรับจ้างทําของ การขนส่ง การให้บริการ
 • หลักเกณฑ์ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายก่อนจ่ายเงิน
 • วิธีแก้ปัญหาเมื่อผู้รับเงินไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • การออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


พิเศษ!! เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที 500 บาท
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba