ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2916
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2237
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
3
21/2209
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2215
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
23/4046/11
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
6
21/7201/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
7
21/7141
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/1661
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
23/4912/4
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
10
บรรยายโดย :
อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
23/4079/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
11
23/4041/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
12
23/4087/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
13
21/2762/1
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
14
21/1350
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
21/1244
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
16
21/2222
4
2
4
2
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
17
21/2809/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
18
บรรยายโดย :
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
23/4522/7
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
19
21/1275
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
20
21/2271
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
21
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
22
21/1501
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
23
21/2380/1
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
24
23/4010/3
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
25
23/4914
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
26
CPD00/2560 (Member)
-
3
-
3
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
27
003/2560/1
-
3
-
3
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
28
21/1149
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
29
21/7203
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
30
21/2390
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
31
21/2201
รอ
-
รอ
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
32
21/2755
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
33
บรรยายโดย :
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
21/2180
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
34
21/8409
-
รอ
-
รอ
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
35
21/3605
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
36
21/7206/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
37
บรรยายโดย :
พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
21/3461
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
38
23/4072/8
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
39
003/2560/2
-
3
-
3
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
40
003/2560/3
-
3
-
3
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
41
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
42
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
43
21/8009
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
44
21/2768
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
45
21/2197
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
46
21/8303
Promotion
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
47
21/17017
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
48
21/7101/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
49
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7207
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
50
21/7709
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
51
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3351
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
52
21/3442/1.1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
53
23/4051/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
54
บรรยายโดย :
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง
23/4088/8
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
55
003/2560/4
3
-
3
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
56
003/2560/5
-
3
-
3
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
57
21/1131
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
58
21/1173
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
59
21/2925
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
60
23/4003/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
61
21/3409/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
62
23/4029/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
63
21/1502
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
64
23/4046/12
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
65
21/1898
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
66
21/1857
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
67
21/1948
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
68
21/8016
Promotion
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
69
21/2236
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
70
21/2112
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
71
21/2809/2
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
72
21/2903/1
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
73
21/5074
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
74
23/4912/3
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
75
21/7710
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
76
23/4031/4
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
77
24/4092/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
78
21/17032
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
79
21/1947
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
80
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1780
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
81
21/2773
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
82
21/2391
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
83
21/2131
6.30
-
6.30
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
84
21/2222/1
4
2
4
2
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
85
21/2389/1
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
86
21/5067
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
87
21/5027
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
88
21/8421
-
12
-
12
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
89
21/7117
-
-
-
-
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
90
21/7285
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
91
23/4523/6
-
6
-
6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
92
23/4065/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
93
24/4098/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
94
21/1169
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
95
21/3354
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
96
21/2791
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
97
21/2764
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
98
21/2758
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
99
21/17032/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
100
21/5070/4
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
101
21/5082
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
102
21/5084
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
103
บรรยายโดย :
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
Mr.Michael O'Hare
21/5079
-
-
-
-
12,000
VAT 840
12,840
15,000
VAT 1,050
16,050
close booking online
104
21/7213
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
105
บรรยายโดย :
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
21/3301
-
-
-
-
6,300
VAT 441
6,741
7,300
VAT 511
7,811
close booking online
106
บรรยายโดย :
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7241
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
107
21/3511
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
108
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง
21/5002/11
15
15
15
15
9,600
VAT 672
10,272
10,600
VAT 742
11,342
close booking online
109
23/4505/6
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
110
23/4043/6
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
111
21/1172
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
112
21/1173/1
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
113
21/2198/1
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
114
21/8402
Promotion
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
115
21/8000
Promotion
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
116
21/2218
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
117
21/2721
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
118
21/2426
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
119
21/2149
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
120
21/8010
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
121
21/2763
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
122
21/1682
-
รอ
-
รอ
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
123
21/5042
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
124
21/7705
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
125
21/3428
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
close booking online
126
23/4042
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
127
21/1381
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
128
21/5079/1
-
-
-
-
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959
close booking online
129
21/1133
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
130
21/1702
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
131
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1673
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
132
21/1295
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
133
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/3101/4
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
134
บรรยายโดย :
อาจารย์ปิติพัฒน์ พัฒน์ธนฐานโชค
23/4059/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
135
23/4050/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
136
23/4075/8
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
137
23/4015
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
138
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
139
21/2100
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
140
21/5075
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
141
23/4095
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
142
21/7203/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
143
21/2274
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
144
21/1378
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
145
21/1921
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
146
21/8314
Promotion
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
147
21/2115
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
148
21/2419
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
149
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
150
21/2809/3
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
151
21/5073/8
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
152
21/5054
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
153
21/8420/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
154
21/7270
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
155
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
21/7209
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
156
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
21/3517
-
-
-
-
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700
booking online
157
23/4521/9
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
158
23/4094
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
159
21/2391/1
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
160
24/4088/12
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
161
24/4094/2
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
162
24/4916/2
-
6
-
6
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
close booking online
163
21/1652
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
164
21/1253
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
165
21/8012
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
166
บรรยายโดย :
อาจารย์อารียา อนันต์วรรักษ์
21/8317
Promotion
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
booking online
167
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
168
21/2193
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
169
21/2755/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
170
21/5050
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
171
21/5077
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
172
21/7120
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
173
21/7220
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
174
21/3350
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
175
21/1500
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
176
23/4027/2
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
177
23/4034/2
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
178
23/4915
Promotion
6
-
6
-
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
booking online
179
23/4096/1
6
-
6
-
3,900
VAT 273
4,173
4,500
VAT 315
4,815
booking online
180
24/4098/2
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
181
24/4012/6
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
182
24/4088/13
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
183
21/3445
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
184
21/1173/2
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
reserve
185
21/8420
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
186
21/2380
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
187
21/2903
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
188
21/2170
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
189
21/2798
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
190
21/2150
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
191
21/2124
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
192
21/2300
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
booking online
193
21/5025
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
194
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5034/16
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
booking online
195
21/8308/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
196
21/1173/3
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
197
21/3359
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
198
21/3406
-
-
-
-
9,000
VAT 630
9,630
11,000
VAT 770
11,770
booking online
199
21/7206/2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
200
21/7251
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
201
21/3442/1.2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
202
23/4050/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
203
23/4053/2
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
204
21/3351/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
205
24/4012/7
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
206
21/1148
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
207
21/1793
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
208
21/8404
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
209
21/2107
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
210
21/2254
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
211
21/2246
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
212
21/2374
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
213
21/2151
6
-
6
-
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490
booking online
214
21/5078
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
215
21/3454
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
216
21/7103
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
217
บรรยายโดย :
ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
21/7202
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
218
บรรยายโดย :
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7254
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
219
21/5079/2
-
-
-
-
3,000
VAT 210
3,210
3,700
VAT 259
3,959
booking online
220
23/4029/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
221
23/4042/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
222
21/3370/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
223
21/8415
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
224
23/4916
Promotion
-
6
-
6
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
booking online
225
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
สถานที่ : โรงแรม S 31
23/4909
12
-
12
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
booking online
226
21/1241
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
227
21/1160
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
228
21/1888
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
229
21/17000
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
230
บรรยายโดย :
อาจารย์เสาวลักษณ์ เพ็ชรคล้าย
21/17001
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
231
21/8003
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
232
21/2936
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
233
23/4001/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
234
23/4012/4
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
235
21/8306
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
236
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
21/8205
-
16.3
-
16.3
35,000
VAT 2,450
37,450
37,000
VAT 2,590
39,590
booking online
237
23/4092/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
reserve
238
21/2921
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
239
23/4076/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
240
23/4501/3
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
241
21/1370
-
รอ
-
รอ
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
242
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและภาษีอากร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1150
-
รอ
-
รอ
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
243
21/1851
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
244
21/8309
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
245
21/8308
Promotion
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
246
21/2920
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
247
21/2198
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
248
21/2269
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
249
21/2809
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
250
21/5032
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
251
21/5045
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
252
21/5083
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
253
21/3385
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
254
21/3315
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
255
23/4093/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
256
23/4524/8
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
257
21/5081
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
258
24/4093/3
6
-
6
-
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
booking online
259
21/1718
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
260
21/1380
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
261
21/2157
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
262
21/2276
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
263
21/2191
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
264
21/2793
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
265
บรรยายโดย :
อาจารย์มณันญาพัทธ์ อังกูรพรชัย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2915
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
266
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2743
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
267
21/5073/9
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
268
21/5053
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
269
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
21/5043
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
270
21/5040
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
271
21/5076
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
272
21/8424
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
273
21/3304
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
274
21/3441
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
275
21/7708
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
276
บรรยายโดย :
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7248
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
277
23/4051/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
278
23/4081/12
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
279
21/3446
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
280
23/4915/2
6
-
6
-
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
booking online
281
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/1145
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
282
21/2311
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
283
21/2252
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
284
บรรยายโดย :
อาจารย์พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1503
-
รอ
-
รอ
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
285
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
21/17033
-
รอ
-
รอ
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
286
21/8017
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
287
21/5063
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
288
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3370
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
289
21/7114
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
290
21/7206
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
291
21/7288
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
292
21/3518
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
293
23/4029/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
294
23/4083/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
295
23/4089/8
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
296
21/8500
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
297