ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2209
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2936
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/1241
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
4
21/3408
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
5
21/2931
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
21/1853
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/5072
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
23/4522/5
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
10
21/2920
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/2197
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
21/8413
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
21/1275
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
14
21/5069
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
21/5067
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
21/3351/1
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
17
23/4001/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
18
บรรยายโดย :
พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
21/3461
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
19
21/3432
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
20
21/17032
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
21
บรรยายโดย :
คุณเกียรติรัตน์ จินดามณี
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
ดร.โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
21/5012
-
-
-
-
19,000
VAT 1,330
20,330
22,000
VAT 1,540
23,540
close booking online
22
21/8300
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
23
21/1718
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
24
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
21/5043
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
25
21/3370/1
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
26
23/4075/6
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
27
21/7206
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
28
21/7705
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
29
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
21/5012/3
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
30
21/1654
-
รอ
-
รอ
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
31
21/1888
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
32
23/4023/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
33
23/4041/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
34
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
21/5036
15
15
15
15
19,000
VAT 1,330
20,330
22,000
VAT 1,540
23,540
close booking online
35
21/5012/1
3
3
3
3
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
36
21/2763/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
37
21/8307
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
38
21/17030
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
39
21/1169
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
40
21/1711
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
41
23/4514/1
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
42
21/2322/1
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
43
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
44
21/2237/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
45
21/1352
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
46
21/1880
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
47
21/3101/4.1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
48
21/5071
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
49
23/4072/6
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
50
23/4065/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
51
21/2390/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
52
21/3370
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
53
21/3442
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
54
21/2916
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
55
21/2374
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
56
21/2193
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
57
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2743
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
58
21/8403
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
59
21/17017
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
60
21/5040
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
61
21/3408/1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
62
23/4050
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
63
23/4073
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
64
21/3503
-
6
-
6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
65
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
21/5034/14
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
66
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/2205
18
-
18
-
29,000
VAT 2,030
31,030
31,000
VAT 2,170
33,170
close booking online
67
บรรยายโดย :
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
21/3402
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
68
21/7214
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
69
21/7101/5
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
70
บรรยายโดย :
อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/7101
-
-
-
-
12,000
VAT 840
12,840
14,000
VAT 980
14,980
close booking online
71
21/3442/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
72
บรรยายโดย :
อาจารย์มณันญาพัทธ์ อังกูรพรชัย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2915
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
73
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
74
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
75
21/1857
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
76
23/4031/3
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
77
21/3302
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
78
21/3314
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
79
บรรยายโดย :
อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
21/7101/1
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
80
บรรยายโดย :
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7254
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
81
บรรยายโดย :
อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
21/7284
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
82
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
83
21/1671
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
close booking online
84
21/17019
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
85
23/4046/9
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
86
21/5012/2
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
87
21/2212
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
88
21/5007
12
-
12
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
89
23/4027/1
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
90
23/4912
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
91
21/2254
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
92
21/2271
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
93
21/2755
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
94
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
95
21/1172
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
96
21/1870
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
97
21/5060
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
98
23/4053/1
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
99
21/1171
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
100
21/7133
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
101
21/5068
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
102
21/8018
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
103
21/2760
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
104
21/2276
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
105
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพร ภาณุดุลกิตติ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2201
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
106
21/2295
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
107
21/8420
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
108
21/2207
6
6
6
6
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
109
21/1378
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
110
21/17022
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
111
21/5070/3
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
112
21/5053
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
113
21/5050
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
114
23/4003/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
115
21/17032/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
116
บรรยายโดย :
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
21/3303
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
117
21/7114
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
118
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
21/7209
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
119
บรรยายโดย :
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7241
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
120
21/5073/5
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
121
21/8301
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
122
24/4525/2
-
6
-
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
123
21/2721
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
124
21/2933
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
125
21/2120
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
126
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2196
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
127
21/8014
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
128
21/8011
-
รอ
-
รอ
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
129
21/8308
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
130
21/17008
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
131
21/5030
-
-
-
-
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490
close booking online
132
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
21/5042
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
133
21/1173
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
134
23/4069/7
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
135
บรรยายโดย :
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง
23/4088/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
136
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/3403
-
-
-
-
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
137
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3351
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
138
21/7251
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
139
21/7708
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
140
24/4089/5
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
141
21/1173/2
-
รอ
-
รอ
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
142
21/2762/1
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
143
21/2115
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
144
21/2921
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
145
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
อาจารย์เทวัญ วิจิตรปรีดา
21/5008
12.3
12
12.3
12
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
146
21/5008/2
3
3
3
3
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
147
21/5048
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
148
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
23/4505/4
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
149
23/4523/4
-
6
-
6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
150
21/3505
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
151
21/7203
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
152
21/1380
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
153
21/3438
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
154
21/7101/2
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
155
บรรยายโดย :
อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7208
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
156
21/2773
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
157
21/1841
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
158
21/17023
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
159
21/5008/1
-
6
-
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
160
23/4079/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
reserve
161
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/3101/4
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
162
21/7286
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
3,200
VAT 224
3,424
close booking online
163
23/4076/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
164
21/2380
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
165
21/2766
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
166
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
23/4524/6
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
167
21/2798
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
168
21/2198
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
169
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2147
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
170
21/8000
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
booking online
171
21/8012
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
172
21/1848
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
173
21/1895
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
174
21/5047
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
175
21/5074
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
176
23/4009/2
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
177
23/4012/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
178
21/3502
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
179
21/2916/2
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
180
21/5073/6
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
reserve
181
21/1380/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
182
21/1173/1
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,500
VAT 315
4,815
booking online
183
24/4089/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
184
21/2255
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
185
21/2251
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
186
21/2709
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
187
21/2390
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
188
21/2171
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
189
21/8504
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
190
21/8422
-
-
-
-
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
191
21/1681
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
booking online
192
21/1719
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
193
21/5054
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
194
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
195
23/4089/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
196
23/4059/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
197
21/2762/2
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
198
21/1275/1
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
199
21/3389
-
-
-
-
4,900
VAT 343
5,243
5,900
VAT 413
6,313
booking online
200
21/8420/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
201
24/4525/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
202
24/4089/7
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
203
21/5073/12
-
รอ
-
รอ
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
204
21/2797
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
205
21/2236
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
206
21/2925
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
207
21/2133
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
208
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1165
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
209
21/1282
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
210
21/1832
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
211
21/2420
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
212
21/5063
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
213
23/4092
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
214
23/4050/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
215
21/3375
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
216
21/7143
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
217
บรรยายโดย :
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7247
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
218
21/7287
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
219
21/8404/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
220
24/4525/3
-
6
-
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
221
24/4043/4
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
222
21/8404
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
223
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
21/2252
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
224
21/2138
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
225
21/2239
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
226
21/1146
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
227
21/1379
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
228
21/1948
-
รอ
-
รอ
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
229
21/1920
-
รอ
-
รอ
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
230
21/5008/3
-
3
-
3
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
231
21/5027
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
232
21/5008/4
9.30
-
9.30
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
233
23/4029
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
234
21/1171/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
235
21/1275/2
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
236
21/7126
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
237
บรรยายโดย :
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
รศ.สุขุม นวลสกุล
21/7207
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
238
24/4089/6
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
239
21/5070/5
รอ
-
รอ
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
240
21/1255
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
241
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1858
-
รอ
-
รอ
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
242
21/8310
-
11
-
11
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700
booking online
243
23/4043/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป