Anti-Corruption นำองค์กรเข้าร่วมโครงการ CAC ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/5098

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Anti-Corruption นำองค์กรเข้าร่วมโครงการ CAC ต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

วิทยากรโดย คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ

หัวข้อสัมมนา

1. ทำไมบริษัทต้องทำเรื่องต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และเข้าร่วมโครงการ CAC

2. สถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทย

3. ผลกระทบที่เกิดจากการคอร์รัปชั่น ต่อประเทศชาติ ต่อบริษัท และต่อตัวพนักงานเอง

4. การเตรียมพนักงานในองค์ไม่ให้ทำทุจริต เพื่อเข้าสู่ CAC

5. บทบาทของท่าน ท่านจะมีส่วนในการลดการทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างไร ?

6. Social Media กับการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

7. หลักการปฏิบัติที่ดีและเป็นที่ยอมรับในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
7.1 การกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
7.2 การกำหนดขั้นตอนเพื่อนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ
7.3 การนำขั้นตอนที่กำหนดเพื่อนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ
7.4 การรายงานต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น
7.5 การตอบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอรัปชั่น


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba