ก้าวทันกับผู้ทำบัญชียุคใหม่ Modern Accountant

รหัสหลักสูตร : 23/4088

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

 

1. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบกฏหมายเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและสิ่งสำคัญที่ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติตามกฏหมายบัญชี

- ระยะเวลาการลงรายการทางบัญชีและการปิดบัญชี

- งบการเงินและรายงานบัญชีที่ต้องจัดทำ

- บทลงโทษนักบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย

2. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบด้านบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่ต้องจัดทำ

- วิธีการตรวจสอบเอกสารและปรับปรุงเอกสารหลักฐานให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

- เทคนิคการตรวจสอบเพื่อลดข้อผิดพลาดในงบการเงิน

3. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบแนวปฏิบัติในการวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร

และระบบการควมคุมภายใน ให้เกิดประสิทธิภาพ

- การวางระบบบัญชีของธุรกิจที่นักบัญชีและผู้บริหารควรทราบ

- การจัดระบบและออกแบบเอกสารทางบัญชีให้ถูกต้อง

- การวางระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมและป้องกันการทุจริต

4. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบการจัดทำบัญชีและปัญหาในการบันทึกบัญชีให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ล่าสุด

- การนำเสนองบการเงิน - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - งบกระแสเงินสด

- การรับรู้รายได้ - ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba