70 ประเด็นปัญหาภาษีธุรกิจนำเข้าและส่งออก

รหัสหลักสูตร : 21/8431

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


70 ประเด็นปัญหาภาษีธุรกิจนำเข้าและส่งออก

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

• อย่างไรถือเป็นการนำเข้า และ ส่งออกตามประมวลรัษฎากร
• การนำเข้าสินค้า กับการนำเข้าบริการแตกต่างกันอย่างไร
• การส่งออกสินค้า กับ การส่งออกบริการแตกต่างกันอย่างไร
• ภาระภาษีของกิจการนำเข้า และ ส่งออกมีอะไรบ้าง
• การขายสินค้าที่อยู่ในต่างประเทศและส่งมอบให้กับลูกค้าในต่างประเทศต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
• ความแตกต่างในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 กับ ร้อยละ 0
• จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการนำเข้าและส่งออก
• เงื่อนไขในการส่งออกมีผลต่อการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่
• การรับรู้รายได้จากการส่งออกจะต้องปฏิบัติอย่างไร ใช้อัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรในการแปลงค่าเป็นเงินบาท
• การส่งออกที่คาบเกี่ยวรอบระยะเวลาบัญชีจะต้องรับรู้รายได้ในรอบระยะบัญชีใด
• การนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบจะรับรู้อย่างไร จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนอะไรในการแปลงค่าเป็นเงินบาท
• การนำเครื่องจักรจะต้องรับรู้สินทรัพย์อย่างไร จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนอะไรในการแปลงค่าเป็นเงินบาท
• การใช้เงื่อนไขของ Incoterms มีผลกระทบต่อการเสียภาษีในการส่งออกอย่างไร
• เอกสารหลักฐานประกอบการนำเข้า และ ส่งออก ที่ต้องมีเพื่อแสดงเมื่อถูกตรวจสอบ
• หลักการพิจารณาเอกสารรายจ่ายของกิจการนำเข้าและส่งออกที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
• การขายสินค้าโดยการส่งออกต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
• ได้รับคำสั่งซื้อ (Purchase Order) จากลูกค้าในต่างประเทศ จะถือว่าการขายได้เกิดขึ้นแล้วหรือยัง
ต้องรับรู้รายได้หรือไม่
• กิจการออกใบตราส่ง (Performa Invoice) เพื่อขออนุมัติกรมศุลกากรจะต้องบันทึกรับรู้รายได้หรือไม่
• กิจการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้า (Out) เพื่อส่งสินค้าไปยังท่าเรือจะต้องรับรู้เป็นรายได้หรือไม่
• กิจการได้รับใบขนสินค้าจากกรมศุลกากรมีภาระภาษีหรือไม่ อย่างไร
• เงื่อนไขในการส่งสินค้า C.I.F. มีผลกระทบต่อการส่งออกอย่างไร
• เงื่อนไขในการส่งสินค้า F.O.B. มีผลกระทบต่อการส่งออกอย่างไร
• หลักเกณฑ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากเงื่อนไขของ F.O.B และ C.I.F. ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนใด
• กิจการจะใช้ Status 02, 03 หรือ 04 เป็นหลักฐานแสดงการรับรู้รายได้
• หลักเกณฑ์ของ Invoice, Bill of Lading, Air Way Bill หรือใบขน จะต้องตรวจสอบอย่างไรบ้าง
• การส่งออกสินค้าจะต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่ และจะใช้เงินตราต่างประเทศหรือเงินบาท
• การส่งออกสินค้าซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 มีหลักเกณฑ์อย่างไร
• เอกสารประกอบการส่งออกสินค้าจะต้องประกอบด้วยเอกสารอะไรบ้าง ต้องมีครบถ้วนหรือไม่


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba