Notice: Trying to get property of non-object in /home/dst/domains/dst.co.th/public_html/templates/dstnew/index.php on line 56


เจาะลึกรวมประเด็นปัญหาภาษีแบบครบวงจรที่ผู้ทำบัญชีและนักบัญชีไม่ควรพลาด (169 ประเด็น)

รหัสหลักสูตร : 21/1829

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เจาะลึกประเด็นปัญหาภาษีแบบครบวงจรที่ผู้ทำบัญชีและนักบัญชีไม่ควรพลาด (169 ประเด็น)

หัวข้อสัมมนา

 1. Update กฎหมายใหม่ที่นักบัญชีต้องทราบ
 2. ปัญหารายได้ที่มักถูกสรรพากรประเมิน
  • การขายสินค้าตํ่ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 3. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หาหรือการกุศล
  • รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะลงค่าใช้จ่ายได้ 200% ทุกกรณีหรือไม่
  • รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว
  • บริจาคอย่างไรให้ได้ประโยชน์และถูกต้องทางภาษี
  • รายจ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 200% กับประเด็นโต้แย้งของสรรพากรพื้นที่
  • ปัญหารายจ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา
  • รายจ่ายส่วนตัวทําอย่างไรจะลงค่าใช้จ่ายได้
  • บริษัทจ่ายเงินค่าจัดทําของรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่พนักงานดีเด่น
  • รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายอย่างไรจึงจะไม่เป็นการให้โดยเสน่หา
  • ช่วยซื้อบัตรชมกีฬา ของขวัญอวยพรวันเกิดบุคคลสําคัญ
  • ค่าซื้อบัตรการกุศลต่างๆ เช่น บัตรแสดงดนตรี ละคร
  • รายจ่ายค่าซื้อของขวัญในโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช งานเลี้ยง งานทอดกฐิน งานศพ พวงหรีด เงินช่วยเหลือพนักงาน
  • ค่าเดินทางของกรรมการไปต่างประเทศ
  • ค่านํ้ามัน ค่าซ่อมรถ ค่าต่อภาษี ซึ่งกรรมการใช้รถส่วนตัว
  • บริษัทสมัครเป็นสมาชิก Sport Club เพื่อกรรมการ ผู้บริหารงานเข้าไปใช้บริการ
  • บริษัทให้หุ้นกับพนักงานเป็นรายบุคคล
 4. ค่ารับรองจะลงเป็นรายจ่ายได้ต้องมีเงื่อนไขอย่างไร
  • ใบเสร็จร้านอาหาร ระบุชื่อว่า สด หรือไม่ระบุชื่อผู้รับบริการ หรือ ระบุชื่อกรรมการ
  • ยอดรายได้ที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณค่ารับรองคิดอย่างไร
  • ค่ารับรองเกิน 2,000 บาทนํามาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่อย่างไร
  • ค่ารับรองจะลงรายจ่ายอย่างไรไม่ถูกบวกกลับ
 5. สวัสดิการพนักงานให้อย่างไรไม่เป็นเงินได้พนักงาน และบริษัทลงรายจ่ายได้
  • ค่าพาหนะ
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • ค่าเช่าบ้าน
  • ค่าเครื่องแบบ
  • ค่าเบี้ยประกัน
  • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
  • การจัดสัมมนาต่างจังหวัด
  • การให้พนักงานกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย
  • ให้พนักงานทานอาหารฟรี
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้ามสามารถลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
  • กรณีไม่มีใบกํากับภาษีหรือไม่แสดงยอดภาษีมูลค่าเพิ่มจะนําภาษีซื้อมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
  • ใบกํากับภาษีที่ลงข้อความไม่ถูกต้อง จะลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
  • ภาษีซื้อเกิน 6 เดือน นํามาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
  • เงินช่วยเหลือที่ให้กับบริษัทในเครือกับประเด็นปัญหารายจ่าย
  • การเฉลี่ยค่าใช้จ่าย (Costing Sharing) ระหว่างบริษัทในเครือลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
 7. ปัญหาเกี่ยวกับรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
  • บิลเงินสดที่ไม่มีชื่อที่อยู่ผู้ออก แต่มีนามบัตรของร้านลงรายจ่ายได้หรือไม่
  • ค่ารับรองที่ไม่สามารถแจงรายละเอียดได้แต่มีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  • ใบรับเงินที่มีข้อความไม่ครบถ้วน
 8. ปัญหาเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ซื้อขายกับรับจ้างทําของ - ขายพร้อมติดตั้ง
  • ซื้อสินค้าแถมบริการ
  • ซื้อเครื่องจักรพร้อมเทคนิคพิเศษ (Know How) ในการผลิต
  • การจ่ายค่าซ่อม แยก/รวมบิลค่าบริการกับค่าอะไหล่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
  • บิลค่าอะไหล่กับค่าบริการเป็นคนละบริษัท
  • การเปลี่ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่องถือเป็นรับจ้างหรือซื้อขาย
 9. ประเด็นปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายจากการส่งเสริมการขาย
  • การให้เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุนกับตัวแทน/ดีลเลอร์
  • ให้คูปองเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป
  • เงินช่วยเหลือในการทําตลาด, เงินชดเชยส่วนลดที่ให้กับลูกค้า
  • ให้เงินหรือสิ่งของจากการขายสินค้าได้ตามเป้า
 10. ปัญหาด้านการจ่ายค่าเช่า
  • การจ่ายค่าบริการส่วนกลาง
  • จ่ายค่าประกันภัยแทนเจ้าของอาคาร หักภาษีอย่างไร
  • ค่าเช่าอาคาร Office เรียกเก็บบิลเดียวพร้อมค่านํ้า ค่าไฟฟ้า
  • ค่าคลังสินค้า, เก็บสินค้า เป็นการจ่ายค่าเช่าหรือค่าบริการ
  • ให้เช่ากับบริการพื้นที่ต่างกันอย่างไร และจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราเท่าไร
  • การจ่ายค่าภาษีโรงเรือนแทนผู้ให้เช่าลงเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
 11. ปัญหาภาษีจากการจ่ายค่าขนส่ง
 12. ปัญหาการจ่ายค่าสินค้าพร้อมติดตั้ง
 13. Tax Point กับหน้าที่ในการเสียภาษี
 14. 19 ประเด็นปัญหาใบกํากับภาษี
  • การได้รับชําระราคาด้วยเช็ค ถ้าเช็คลงวันที่ย้อนหลัง, เช็คลงวันที่ล่วงหน้าจะออกใบกํากับภาษีอย่างไร
  • ผลเสียหายจากการส่งมอบสินค้าแล้วแต่ไม่ออกใบกํากับภาษี
  • ใบกํากับภาษีที่ระบุที่อยู่ของที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เช่น เช่าแผ่นป้ายโฆษณา
  • การเปลี่ยนแปลงชื่อ, ที่อยู่, TAX ID ของผู้ซื้อ ผู้ขายจะออกใบกํากับภาษีอย่างไร
  • การได้รับใบกํากับภาษีข้ามเดือน จะนํามาขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
  • ใบกํากับภาษีผิด, หาย, ชํารุด จะแก้ไขอย่างไร
  • ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรที่คํานวณ VAT ผิดพลาดใช้ได้หรือไม่
  • รายการใดในใบกํากับภาษีที่สามารถแก้ไขได้
  • การออกใบกํากับภาษีก่อนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT
  • การออกใบกํากับภาษีกรณีมีการลดราคา แถมสินค้า
  • ใบกํากับภาษีที่สามารถขอคืนภาษีซื้อได้
  • การเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายต้องออกใบกํากับภาษีหรือไม่
  • ใบกํากับภาษีออกและส่งมอบให้ผู้ซื้อแล้ว จะยกเลิกได้หรือไม่
  • ใบกํากับภาษีของค่านํ้ามันมีเงื่อนไขพิเศษอย่างไร
  • การนําสินค้าไปใช้ในกิจการ ต้องเสีย VAT และออกใบกํากับภาษีหรือไม่
  • การออกใบกํากับภาษีร่วมกับเอกสารการค้าอื่นๆ มีเงื่อนไขอย่างไร
  • ใบกํากับภาษีที่เป็น “สําเนา” ใช้ได้หรือไม่
  • การออกใบกํากับภาษีกรณีมีการซื้อสินค้าหลายรายการ
 15. การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ จะออกได้เมื่อใด
 16. เหตุและระยะเวลาในการออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 17. รายการในใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ ที่จะออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
 18. กรณีออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ไปแล้ว แต่มีเหตุอื่นที่ต้องออก ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้อีกจะอ้างอิงใบกํากับภาษีฉบับเดิมหรืออ้างถึงใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ที่ออกไป
 19. ปัญหาภาษีซื้อต้องห้าม
 20. (10 ประเด็น) การวางแผนภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้ามาส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)แจก แถม แลกซื้อ ฯลฯ ทําอย่างไรขอคืนได้
 21. (10 ประเด็น) การวางแผนภาษีซื้อจากการซื้อขายสินค้าโดยใช้ Tax Point ให้เกิดประโยชน์
 22. (12 ประเด็น) ภาษีซื้อ การเฉลี่ยภาษีซื้อ การขอคืนและเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม
 23. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 24. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba