รายการทางบัญชีที่สำคัญบนงบการเงิน ซึ่งนักบัญชีต้องระมัดระวัง (หลักสูตรใหม่ปี 2562)

รหัสหลักสูตร : 23/4928

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. รายการบัญชี “เงินสด”

- บัญชีแยกประเภทเงินสดคงเหลือมียอดติดลบ

- ตรวจนับเงินสดแล้วพบว่าตัวเลขจริงไม่ตรงกับตัวเลขในบัญชี(เงินเกิน เงินขาด)

2. รายการบัญชี “เงินฝากธนาคาร”

- รายการบัญชีคงเหลือตามบัญชีไม่ตรงกับรายการบัญชีเงินฝากธนาคารตาม Statement

- คำว่า เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้นในงบแสดงฐานะทางการเงิน

-รายการโอนที่ไม่ทราบชื่อสามารถติดรายการกระทบยอดในงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารได้หรือไม่

3. รายการบัญชี “ลูกหนี้การค้า”

- การแสดงยอดควบคุมบัญชีลูกหนี้การค้ารายตัว

- หากไม่มีการตรวจสอบลูกหนี้ถึงความมีตัวตนอยู่จริงกิจการจะต้องทำอย่างไร

- การวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า

- หลักการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4. รายการบัญชี “สินค้าคงเหลือ”

- การจัดการหน่วยนับ เพื่อลดปัญหาการจัดการ Stock 

- หลักการคำนวณต้นทุนของสินค้าคงเหลือ

- ข้อควรระวังและการแก้ไขปัญหารายการสินค้าที่รับเข้าแต่ไม่มีการจ่ายออก

- วิธีการบริหารและจัดการสินค้าคงเหลือ

5. รายการบัญชี “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์”

- เกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรเป็นสินทรัพย์ อย่างไรเป็นค่าใช้จ่าย

- การออกแบบ การวางระบบ กำหนดผังรหัสบัญชี และการควบคุม

- ข้อกำหนดในการพิจารณาในการรับรู้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

- วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา ประมาณการอายุการใช้งานและประมาณการสินค้าคงเหลือ

- ส่วนประกอบของราคาทุน กับ ต้นทุนการกู้ยืม

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงพยาบาลนครธน
1 ซอยพระรามที่2 ซอย56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
โทรศัพท์ :
02 416-5454
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba