รายการทางบัญชีที่สำคัญบนงบการเงิน ซึ่งนักบัญชีต้องระมัดระวัง (หลักสูตรใหม่ปี 2562)

รหัสหลักสูตร : 23/4928/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


รายการทางบัญชีที่สำคัญบนงบการเงิน ซึ่งนักบัญชีต้องระมัดระวัง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

1. รายการบัญชี “เงินสด”
- บัญชีแยกประเภทเงินสดคงเหลือมียอดติดลบ
- ตรวจนับเงินสดแล้วพบว่าตัวเลขจริงไม่ตรงกับตัวเลขในบัญชี(เงินเกิน เงินขาด)

2. รายการบัญชี “เงินฝากธนาคาร”
- รายการบัญชีคงเหลือตามบัญชีไม่ตรงกับรายการบัญชีเงินฝากธนาคารตาม Statement
- คำว่า เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้นในงบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายการโอนที่ไม่ทราบชื่อสามารถติดรายการกระทบยอดในงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารได้หรือไม่

3. รายการบัญชี “ลูกหนี้การค้า”
- การแสดงยอดควบคุมบัญชีลูกหนี้การค้ารายตัว
- หากไม่มีการตรวจสอบลูกหนี้ถึงความมีตัวตนอยู่จริงกิจการจะต้องทำอย่างไร
- การวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า
- หลักการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4. รายการบัญชี “สินค้าคงเหลือ”
- การจัดการหน่วยนับ เพื่อลดปัญหาการจัดการ Stock
- หลักการคำนวณต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
- ข้อควรระวังและการแก้ไขปัญหารายการสินค้าที่รับเข้าแต่ไม่มีการจ่ายออก
- วิธีการบริหารและจัดการสินค้าคงเหลือ

5. รายการบัญชี “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์”
- เกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรเป็นสินทรัพย์ อย่างไรเป็นค่าใช้จ่าย
- การออกแบบ การวางระบบ กำหนดผังรหัสบัญชี และการควบคุม
- ข้อกำหนดในการพิจารณาในการรับรู้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา ประมาณการอายุการใช้งานและประมาณการสินค้าคงเหลือ
- ส่วนประกอบของราคาทุน กับ ต้นทุนการกู้ยืม

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมมารวย การ์เด้น
1 ถ.พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร กทม
โทรศัพท์ :
02 561 0510-47
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba