แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4114/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1.) กรอบแนวความคิดพื้นฐานของการรายงานทางการเงินสมัยใหม่
- ความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงิน
- ความแตกต่างของรายงานทางการเงินแบบดั้งเดิมกับการรายงานทางการเงินสมัยใหม่
2.) 5 องค์ประกอบสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงิน
2.1 งบแสดงฐานทางการเงิน
- ประเด็นสำคัญในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ควรทำความเข้าใจ
2.2 งบกำไรขาดทุน
- การปรับปรุงกำไรขาดทุนเหตุจากในอดีต ที่มีผลต่องบการเงินในปีปัจจุบันจะเปิดเผยอย่างไร
- แนวปฏิบัติกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (OCI) ที่ต้องแสดงรายการ
2.3 งบกระแสเงินสด
- วิธีการจัดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องของการจัดทำงบกระแสเงินสด
2.4 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
- การแก้ไขข้อผิดพลาด การตีราคาเงินลงทุน จะมีแนวปฏิบัติอย่างไร
- การเพิ่ม ลด ทุน จ่ายปันผล มีแนวปฏิบัติอย่างไร
2.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- ความสำคัญและแนวปฏิบัติของหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จะมีแนวปฏิบัติอย่างไร
- การเปิดเผยนโยบายทางการเงิน
- ภาระหนี้สิน
- เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
3.) 7 ขั้นตอนการจัดทำรายงานทางการเงิน แนวปฏิบัติที่นักบัญชีต้องทราบ
3.1 การวิเคราะห์รายการ
3.2 การบันทึกรายงานลงในสมุดรายวัน
3.3 การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป
3.4 การจัดทำงบทดลองก่อนการปรับปรุง
3.5 การทำรายการปรับปรุง
3.6 การจัดทำรายงานทางการเงิน
3.7 การปิดบัญชีและการหายอดยกไป
4. การปรับปรุงรายการย้อนหลังในงบการเงิน
- การปรับปรุงรายการกรณีเป็นข้อผิดพลาดจากปีก่อนแต่มาพบในปีปัจจุบัน
- การแสดงรายการปรับปรุงย้อนหลังและการเปิดเผยในงบการเงิน
5. นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดที่นักบัญชีต้องทราบ
- การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีมีแนวปฏิบัติอย่างไร
- การแสดงรายการเปลี่ยนแปลงประมาณการและการเปิดเผยในงบการเงิน
- ผลกระทบที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ พร้อม Case Study
6. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์จีรวรรณ เมทาทิน

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02 2764995-9
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba