เจาะประเด็นปัญหาทางภาษี เปรียบเทียบกับหลักการทางบัญชี (หลักสูตรใหม่ 2561)

รหัสหลักสูตร : 23/4906

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และภาษีอากร หลักการพื้นฐานที่ต้องทำความเข้าใจ

2. ปัญหารอบระยะเวลาบัญชีในการคำนวณกำไรสุทธิ หลักบัญชีกับหลักภาษีมีหลักเกณฑ์อย่างไร

3. การยึดหลักนัยสำคัญ ทางบัญชีและทางภาษี มุมมองที่แตกต่างกัน มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

4. ประเด็นของเอกสารหลักฐานทางบัญชี และทางภาษีอากร ยึดหลักปฏิบัติอย่างไร

5. คำว่า “เนื้อหาเชิงเศรษฐกิจ” กับ “รูปแบบทางกฎหมาย” มีหลักเกณฑ์พิจารณาและมีความสำคัญอย่างไร

ต่อการบันทึกบัญชีและเสียภาษีอากร

6. การที่ทางบัญชียึดหลัก “ความไม่แน่นอน” ที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดให้ปฏิบัติในทางภาษียอมรับวิธีปฏิบัติ

7. การรรับรู้รายการในทางภาษียึดเกณฑ์สิทธิและเกณฑ์เงินสด แต่ในทางบัญชียึดเกณฑ์คงค้าง

มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร

8. บริษัทให้กู้ยืมเงิน และคิดดอกบี้ย ปรากฏว่ากิจการมีลูกหนี้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะไม่ได้รับชำระเงิน หลักการบัญชีและ

หลักการภาษี จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง ความแตกต่างที่สำคัญ

9. การตัดหนี้สูญตามมาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากร ความแตกต่างที่สำคัญที่นักบัญชีต้องให้ความระมัดระวัง

10. หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย หลักการบัญชีและภาษีอากร พิจารณารับรู้รายการเหมือน

หรือแตกต่างกันอย่างไร

11. ปัญหาสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากรมีแนวปฏิบัติอย่างไร

 • กรณีซื้อสินค้าโดยจ่ายชำระเงินนานกว่าระยะเวลาได้รับสินเชื่อปกติ
 • ส่วนลด ที่ได้รับจากผู้ขายมีผลต่อสินค้าคงเหลืออย่างไร
 • สินค้าตัวอย่าง ของแถม สินค้าบริจาค สินค้าตกรุ่น ล้าสมัย หมดอายุ ล้าสมัย สินค้าสูญหาย
 • ผลการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ปัญหาการตรวจนับเมื่อสินค้าขาด หรือเกินจากสต๊อก
 • การขายสินค้าต่ำกว่าทุนหรือขาดทุนทำได้หรือไม่ แนวปฏิบัติที่สำคัญ
 • มูลค่าสุทธิที่จะได้รับกับราคาตลาดของสินค้าคงเหลือ มีความแตกต่างกันอย่างไร ระหว่างมาตรฐานการบัญชี กับภาษีอากรใช้ราคาอะไรในการตีราคาสินค้าคงเหลือ
12. ปัญหาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในการจัดทำบัญชีและภาษีอากร
 • ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม
 • รายจ่ายภายหลังการได้มา รายจ่ายฝ่ายทุนหรือรายจ่าย ในการดำเนินงาน
 • การคิดค่าเสื่อมราคา การหยุดคิดค่าเสื่อมราคา และการลืมคิดค่าเสื่อมราคา
 • การเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือ
 • การตีราคาใหม่ และการด้อยค่าของสินทรัพย์
 • การตัดรายการสินทรัพย์ออกจากบัญชี แนวปฏิบัติทางบัญชี ทางภาษีอากรยอมรับหรือไม่

13. สัญญาเช่า เช่าซื้อ ผ่อนชำระเนื้อหาสาระที่ต้องระมัดระวังในความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากร

14. เงินรับล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจองต้องถือเป็นรายได้หรือไม่

ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากร

15. ปัญหาในการลดทุน/การเพิ่มทุน/การจ่ายเงินปันผล จะปฏิบัติอย่างไรในทางบัญชีกับภาษีอากร

16. ปัญหารายได้และการรับรู้รายได้การบันทึกบัญชีและภาษีอากร

 • รายได้จากการขายสินค้าในประเทศ/ต่างประเทศ
 • รายได้จากบริการ
 • รายได้กิจการรับเหมาก่อสร้าง
 • รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
 • รายได้อื่น

17. ปัญหาค่าใช้จ่าย

 • ต้นทุนสินค้าที่ขายหรือต้นทุนการให้บริการ
 • ค่าใช้จ่ายในทางบัญชี ค่าใช่จ่ายในทางภาษี ความเหมือนที่แตกกต่าง
 • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม พิจารณาอย่างไร แนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชีและภาษีอากร
 • ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นจากที่จ่ายจริง จะปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์

18. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3:0 3:0 3.00 0.00 0.00 3.00

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba