การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายในแบบครบวงจร

รหัสหลักสูตร : 21/2793

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. มาตรฐานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจสอบ
2. กระบวนการตรวจสอบภายใน
- การวางแผนตรวจสอบ
- การเตรียมการสำหรับงานตรวจสอบ
- การสำรวจเบื้องต้นและการสอบทานระบบการควบคุม
- การทดสอบสาระสำคัญและเรื่องที่ตรวจสอบ
- การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและการสื่อสารผลการตรวจสอบ
- การติดตามผล
3. วิธีการประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยกำหนดเป็น Risk Criteria / Risk Factorเพื่อให้แผนการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและสามารถนำไป ใช้ปฏิบัติได้จริงและสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร เช่น
- Impact Criteria (หลักเกณฑ์ด้านผลกระทบ)
- Likelihood Criteria (หลักเกณฑ์ของโอกาสที่จะเกิด)
- Risk Level (5 ระดับ) (ระดับความเสี่ยง)
4. Workshop เพื่อหาปัจจัยความเสี่ยง (Risk Identification) และนำไปเป็นข้อมูลเพื่อจัดทำ แนวทางการตรวจสอบของระบบงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร เช่น
- ระบบขายสด
- ระบบขายเชื่อ
- ระบบการรับ-จ่ายเงิน
- ระบบการบริหารลูกหนี้
- ระบบผลิต
- ระบบการจัดซื้อ
- ระบบบริหารเจ้าหนี้
- ระบบคลังสินค้า
- ระบบสินทรัพย์
5. การทำ Workshop ในการสร้าง Audit Program ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ของระบบงานที่ตรวจสอบแต่ละระบบเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างแท้จริงให้กับหน่วยงานที่รับ การตรวจองค์กร และเน้นให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba