เทคนิคการใช้ข้อมูลบัญชีการเงินสำหรับผู้บริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

รหัสหลักสูตร : 21/2120

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของข้อมูลทางบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของรายการบัญชีในงบการเงิน รวมทั้ง

- เกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์สิทธิ เกณฑ์เงินสด

- การคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง วิธีผลรวมอายุการใช้งาน ฯลฯ

- ความสำคัญของนโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

- ทุนดำเนินงาน

3. งบการเงินที่สำคัญๆ ที่ผู้บริหารควรให้ความสนใจ นำมาวิเคราะห์เพื่อสื่อความหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจการ

(การอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินสำคัญอย่างไร)

- Statement of Financial Position, Income Statement, Retained Earning Statement,

Statement of hanges in Financial Position, Statement of Cash Flow

- ความสัมพันธ์ระหว่างงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

- ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาบัญชีกำไรสะสมของกิจการ

- ประโยชน์ที่จะได้รับจากงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

4. ลักษณะของงบการเงินของธุรกิจและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์ ตีความ

- อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios)

- อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)

- อัตราส่วนโครงสร้างเงินทุน (Leverage Ratios)

- อัตราส่วนกิจกรรม (Activity Ratios)

- ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สินกับส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt Equity Ratio)

5. การนำผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง (ภาคปฏิบัติ)

- การควบคุมต้นทุนต่างๆ

- การวัดความสามารถในการทำกำไรของหน่วยงาน

- การบริหารสภาพคล่องของกิจการ

- การบริหารบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าคงเหลือ ฯลฯ

- ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของกิจการ

- ผลกำไรจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba