มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในควรทราบ (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/5126

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards)
- มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards)
2. มาตรฐาน 1000 เรื่องวัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
3. มาตรฐาน 1100 เรื่องความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
- จะรู้ได้อย่างไรว่า “ตรวจสอบอย่างมีความเที่ยงธรรม”
4. มาตรฐาน 1200 เรื่อง ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ
- ผู้ตรวจสอบภายในที่ดี ต้องมีความเชี่ยวชาญเรื่องใดบ้าง
5. มาตรฐาน 1300 เรื่อง โครงการประกันและควบคุมคุณภาพ
- การประเมินผลการตรวจสอบภายใน จากภายในองค์กร
- การรับการประเมินผลการตรวจสอบภายใน จากภายนอกองค์กร
6. มาตรฐาน 2000 เรื่องการบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
- การวางแผนตรวจสอบภายในประจำปี
- การสื่อสารและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี
- การบริหารทรัพยากรตรวจสอบภายในประจำปี
- นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน
- การประสานงานและการพึ่งพาผลงานของผู้อื่น
- การรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
- การใช้บริการงานตรวจสอบภายในจากองค์กรภายนอก
7. มาตรฐาน 2100 เรื่องลักษณะของงาน
- การกำกับดูแล - การบริหารความเสี่ยง - การควบคุม
8. มาตรฐาน 2200 เรื่องการวางแผนภารกิจ
- การวางแผนตรวจสอบภายในแต่ละครั้งต้องพิจารณาถึงอะไรบ้าง
- สิ่งที่ต้องกำหนดในแผนงานตรวจสอบภายในแต่ละครั้ง
- การจัดสรรทรัพยากรในการตรวจสอบแต่ละครั้ง
- การจัดทำคู่มืองานตรวจสอบภายใน
9. มาตรฐาน 2300 เรื่อง การปฏิบัติภารกิจ
- การค้นหาและพิจารณาข้อมูลที่ดีเป็นอย่างไร
- กระดาษทำการควรมีข้อมูลอะไรบ้าง
- การสรุปผลการตรวจสอบในกระดาษทำการ
- การกำกับดูแลงานระหว่างปฏิบัติงาน
10. มาตรฐาน 2400 เรื่อง การสื่อสารผลการปฏิบัติภารกิจ
- ข้อมูลที่สื่อสารผลการตรวจสอบ ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
- สารสนเทศที่มีคุณภาพควรเป็นอย่างไร
- หากรายงานผลผิดพลาด แก้ไขได้อย่างไร
- รายงานผลการตรวจสอบอย่างไร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ใครมีหน้าที่เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายใน
- การสรุปผลในภาพรวมจะต้องคำนึงถึงปัจจัยใด
11. มาตรฐาน 2500 เรื่อง การติดตามผล
- ต้องติดตามผลการตรวจสอบอย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
12. มาตรฐาน 2600 เรื่อง การสื่อสารถึงการยอมรับความเสี่ยง
- หากเราไม่เห็นด้วยกับฝ่ายบริหารในการยอมรับความเสี่ยง ควรทำเช่นไร
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 รอ 0 0 0 รอ

วิทยากร

คุณกรัณย์ พีระบูล

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba