การจัดทำบัญชีเพื่อการควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

รหัสหลักสูตร : 21/2151

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 6,420 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 7,490 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การจัดทำบัญชีเพื่อการควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

  • ระบบบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเพื่อควบคุมต้นงานก่อสร้าง

  • การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการก่อสร้าง

  • การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง และระหว่างงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ

  • การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง และระหว่างงานก่อสร้าง

หัวข้ออบรม

1. ระบบบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเพื่อควบคุมต้นงานก่อสร้าง

- บัญชีต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง

- การรับรู้รายได้

- การคิดค่าใช้จ่ายทางอ้อม ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรับเหมาะก่อสร้าง

- การรับรู้รายได้ค่าก่อสร้าง

- ต้นทุนการค่าก่อสร้าง

- การเปลี่ยนแปลงประมาณการ

- ต้นทุนการกู้ยืม

- สัญญาก่อสร้าง

3. หลักการเงินและการบัญชีเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่กระทบต่อธุรกิจพร้อมข้อดีธุรกิจสามารถนำมาใช้

4. เทคนิคการประเมินความเสี่ยงและเครดิตคู่สัญญา (Credit appraisal)

5. บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมงบประมาณ ที่จะต้องควบคุมให้ได้มากที่สุด

6. ความสําคัญของงบประมาณก่อสร้าง การจัดทํางบประมาณก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ประเภทของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับงบประมาณ กับการควบคุมให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ

8. Work Breakdown Structure การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เทคนิคการควบคุมงบประมาณสําหรับงานก่อสร้าง และระหว่างงานก่อสร้าง

10. การจัดระบบการควบคุมภายในระบบเอกสารทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

11. การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีงานก่อสร้างและระหว่างงานก่อสร้าง

12. การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการก่อสร้าง

-ต้นทุนที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง

- ค่าขออนุญาตการก่อสร้าง

-ค่าวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง

-ค่าจ้างแรงงานปกติและแรงงาน ต่างด้าว

-ค่าเสื่อมโรงงานเครื่องจักรและอุปกร์ที่ใช้ในการก่อสร้าง

-ต้นทุนค่าเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง

-ต้นทุนเกี่ยวกับการออกแบบและการให้ความช่วยเหลือในเทคนิคงานก่อสร้าง

-ต้นทุนในการแก้ไขงานและรับประกันผลงาน

-ค่าเสียหายต่อบุคคลที่สามเรียกร้อง

-ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงานและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

-ต้นทุนการย้ายเข้าและย้ายออกจากสถานที่ก่อสร้าง

-ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแบบ

- เงินใต้โต๊ะ ค่าใช่จ่ายอื่นๆ เกี่ยวข้องที่ไม่มีใบกำกับภาษี

-ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA)

-ค่าเก็บงานเพิ่มเติม

-ค่าปรับงานล้าช้ากว่ากำหนด ผิดแบบ ผิดสเป๊ก

-ค่าเก็บงานเพิ่มเติม

-ค่าซ่อมแซม อาคารร้าว รั่ว ซึม วัสดุอุปกรณ์ใช้งานไม่ได้

-ค่าตรวจสุขภาพแรงงาน

-ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าโอที

-ต้นทุนในการจ้างงาน Sub-Contract

-ค่าใช้จ่าย Sub-Contract ทิ้งงาน

-ค่าใช้จ่ายระหว่างการรับประกันอาคาร ทางบัญชีจะต้องบันทึกบัญชี

และทำการ คำนวณต้นทุนงานก่อสร้างอย่างไร

- ค่าใช้จ่ายหลังก่อสร้างเสร็จ

13.การบันทึกรายได้เมื่องานเสร็จตามสัญญาให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

14.การบันทึกรายได้ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จ ทางบัญชีจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

15.เงินค่าก่อสร้างในส่วนที่ชำระแล้วกับส่วนที่ค้างชำระ เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและเงินรับประกันผลงาน ทางบัญชีต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

16.ผลกระทบที่นักบัญชีต้องพบในทางภาษีที่ควรทราบสําหรับงานก่อสร้าง และระหว่างงานก่อสร้าง

17.การติดตามการรายงานผลประกอบการ และวิเคราะห์งบการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

18.เทคนิคการบริหารจัดการในงานจัดซื้อจัดจ้างที่ช่วยกิจการประหยัดค่าใช้จ่าย

19.ระบบการควบคุมค่าจ้างแรงงาน อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดต้นทุนให้กับกิจการ

20. การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง และระหว่างงานก่อสร้าง

21.การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง และระหว่างงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ

22. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
โทรศัพท์ :
02 254 0404
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba