กฎหมายแรงงานคุ้มครองแรงงาน 69 มาตรา สําหรับการบริหารบุคคลในองค์กร

รหัสหลักสูตร : 21/3424

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

กฎหมายแรงงานคุ้มครองแรงงาน 69 มาตรา
สําหรับการบริหารบุคคลในองค์กร
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

เตรียมพร้อม 7 สิทธิประโยชน์หลัก ที่นายจ้างต้องรู้บังคับใช้ปี 2562

วิทยากรโดย อาจารย์อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญและลักษณะของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สำหรับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

2. กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง และฝ่ายบุคคลในองค์กรต้องทราบ เกี่ยวกับ นายจ้าง การจ้างงาน

  - มาตรา 5 นายจ้างต้องมีสิทธิหน้าที่อย่างไร?
  - มาตรา 11/1 การจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรง

3. การเรียกหรือรับหลักประกัน การประกันการทำงานที่ถูกต้องตาม กฎหมายแรงงาน

  - มาตรา 9 กรณีที่จ่ายเงินแก่ลูกจ้างล่าช้ากว่ากำหนดจะต้องเสียดอกเบี้ยจำนวนเท่าไหร่
  - มาตรา 10 การเรียกหรือรับหลักประกัน การประกันการทำงานทำได้หรือไม่และจะต้องปฏิบัติอย่างไร?

4. มาตรา 14/1 สัญญาที่ไม่เป็นธรรม ข้อตกลงในสัญญาจ้างระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

5. มาตรา 15 ความเท่าเทียมทางเพศ การปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงของนายจ้าง

6. มาตรา 16 การล่วงเกินทางเพศ มีลักษณะอย่างไร?

7. มาตรา 17 การบอกกล่าวล่วงหน้า

  - จะต้องใช้กับสัญญาจ้างประเภทใด?
  - ข้อยกเว้นใดบ้าง? ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

8. การกำหนดวัน เวลา ทำงาน (Working Times) มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานอย่างไร

  - มาตรา 19 การคำนวณระยะเวลาการทำงานของลูกจ้าง
  - มาตรา 20 การนับระยะเวลาทำงาน กรณีลุกจ้างทำงานไม่ติดต่อกัน
  - มาตรา 23 ระยะเวลาในการทำงาน
  - มาตรา 24 ข้อกำหนดห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างทำงาน การทำงานล่วงเวลา
  - มาตรา 25 การทำงานในวันหยุด จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
  - มาตรา 26 ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินตามกฎหมายกำหนด
  - มาตรา 27 เวลาพัก นายจ้างจะต้องจัดให้ลุกจ้างพักอย่างไร?

9. จุดบอด...ที่มักเกิดความเข้าใจผิด เกี่ยวกับ วันหยุด (Holidays) วันลา (Leave for Absence)

  - มาตรา 28 วันหยุดประจำสัปดาห์
  - มาตรา 29 วันหยุดตามประเพณี
  - มาตรา 30 วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  - มาตรา 32 วันลาป่วย
  - มาตรา 33 วันลาทำหมัน
  - มาตรา 34 วันลากิจ
  - มาตรา 35 วันลารับราชการทหาร
  - มาตรา 36 วันลาฝึกอบรม
  - มาตรา 41 วันลาเพื่อคลอดบุตร
  - มาตรา 67 ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี

10. กฎหมายคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับ “ลูกจ้างหญิง” และการใช้แรงงาน “เด็ก”

  - มาตรา 38 งานที่ห้ามลูกจ้างหญิงทำ
  - มาตรา 39 งานที่ห้ามหญิงมีครรภ์ทำ
  - มาตรา 39/1 การคุ้มครองลูกจ้างหญิงมีครรภ์
  - มาตรา 40 การคุ้มครองลูกจ้างหญิง
  - มาตรา 42, 43 การคุ้มครองลูกจ้างหญิงมีครรภ์
  - มาตรา 44 – 48 การใช้แรงงานเด็ก
  - มาตรา 49 งานที่ห้ามลูกจ้างเด็กทำ
  - มาตรา 50 สถานที่ในห้ามลูกจ้างเด็กทำ

11. ปัญหาที่เกิดจาก ความไม่รู้ไม่เข้าใจ ความเคยชินเกี่ยวกับ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ทำให้เกิดการฟ้องร้องคดีแรงงาน การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าจ้างขั้นต่ำกรณีต่างๆ

  - มาตรา 61 ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน
  - มาตรา 62 ลูกจ้างทำงานในวันหยุด
  - มาตรา 63 ลุกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุด
  - มาตรา 53 การจ่ายตอบแทนให้กับลูกจ้างชาย-หญิงในงานลักษณะเดียวกัน
  - มาตรา 54 การจ่ายค่าจ้างจะต้องจ่ายเป็นเงินสกุลใด
  - มาตรา 55 สถานที่ใด? เป็นสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
  - มาตรา 65 ผู้ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา
  - มาตรา 66 ผู้ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด
  - มาตรา 70 การกำหนดจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
  - มาตรา 75 การหยุดกิจการชั่วคราว
  - มาตรา 76 การหักค่าจ้างทำได้หรือไม่ (49)

12. กฎหมายคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับ “สวัสดิการ”

  - มาตรา 95 เรื่องใดบ้าง? ที่นายจ้างต้องจัดสวัสดิการให้ลูกจ้าง
  - มาตรา 96 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
  - มาตรา 97 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
  - มาตรา 98 การจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ

13. “การควบคุม” ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

  - มาตรา 108 ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
  - มาตรา 109 รายละเอียดเกี่ยวกับการร้องทุกข์
  - การจ้าง สภาพการจ้างและสภาพการทำงาน
  - มาตรา 115/1 แบบแสดงสภพาการจ้างงานและสภาพการทำงาน
  - มาตรา 116 – 117 การพักงานเพื่อสอบสวนความผิด

14. กรณี “ค่าชดเชย” จะต้องจ่ายในกรณีใดบ้าง?

  - มาตรา 118 นายจ้างจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างอย่างไร?
  - มาตรา 118/1 กรณีเกษียณอายุ
  - มาตรา 119 เหตุยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
  - มาตรา 120 การย้ายสถานประกอบกิจการ
  - มาตรา 121 การเลิกจ้างเนื่องจากเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
  - มาตรา 122 นายจ้างเลิกจ้างที่มีอายุการทำงานติดต่อกัน 6 ปีขึ้นไป

15. การยื่นคำร้องและพิจารณาคำร้อง

  - มาตรา 123 – 124 การยื่นคำร้องจะต้องปฏิบัติอย่างไร?
  - มาตรา 124/1 คดีอาญาระงับ
  - มาตรา 125 การฟ้องเพิกถอนคำสั่ง การวางเงินกับศาล

16. บทกำหนดโทษ ทั้งจำ ทั้ง ปรับ (มาตรา 144-157)

17. ถาม-ตอบ ปัญหาและแสดงความคิดเห็น

กำหนดการอบรม


วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ

(ถ.เพลินจิต) รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม
อัตราค่าสัมมนา


สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป
4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba