นิติกรรมและข้อกฎหมายสัญญาธุรกิจสำหรับผู้บริหาร***เลื่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/3502

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

นิติกรรมและข้อกฎหมายสัญญาธุรกิจ
สำหรับผู้บริหาร
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

̣ - ความรู้ผู้บริหาร จําเป็นต้องรู้หลักสําคัญอะไรบ้าง? ในการทําสัญญาธุรกิจ กระบวนการจัดทําสัญญาทางธุรกิจ รูปแบบและประเภทของสัญญาธุรกิจ

̣ - เงื่อนไขสําคัญในสัญญาทางธุรกิจ

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. กระบวนการจัดทําสัญญาทางธุรกิจ
  - องค์ประกอบสำคัญของการจัดทำสัญญาทางธุรกิจ
  - วันและสถานที่ในการจัดทำสัญญาเกี่ยวข้องอย่างไร?
  - วัตถุประสงค์ของสัญญา มีความหมายว่าอย่างไร?
  - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอารัมภบท เจตนารมณ์ในการทำสัญญา
  - คำนิยาม คำจำกัดความของสัญญา
  - ข้อตกลงทางการค้า (Commercial Term) ข้อกฎหมาย (Legal Term) ต่างๆ
  - ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา ที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาธุรกิจ
  - แผนภูมิ : หลักพื้นฐานของสัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจและมองเห็นภาพรวม
  - ภาษาที่ใช้เขียนในการจัดทำสัญญา กรณีทำสัญญากับคู่สัญญาต่างชาติ (ภาษาสัญญา, ภาษากฎหมาย, Technical Term, คำนิยามในสัญญา)
  - เอกสารประกอบการทำสัญญา (เอกสารแนบ, พิสูจน์สถานภาพ, ภูมิลำเนา, ถิ่นที่อยู่)
2. รูปแบบและประเภทของสัญญาธุรกิจ
  - สัญญาที่กฎหมายกำหนด “แบบ” ของสัญญา
  - สัญญาที่ต้องทำเป็นหนังสือ (สัญญาที่ต้องมี “หลักฐานเป็นหนังสือ”)
  - สัญญาที่ไม่ต้องทำหนังสือ
3. เงื่อนไขสําคัญในสัญญาทางธุรกิจ
  - การร่างสัญญา ส่วนสำคัญใดบ้างของสัญญา ที่ต้องระมัดระวังเพื่อป้องกันความผิดพลาด
  ★ ขอบเขตของสัญญา รายละเอียดของสินค้า
  ★ ค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Liquidate Damage)
  ★ การไม่ปฏิบัติตามสัญญา การบอกกล่าวให้แก้ไขเยียวยา
  ★ การเรียกคืน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายต่างๆ
  ★ การเรียกร้องค่าเสียหาย
  ★การจำกัดความรับผิดในสัญญา/เหตุสุดวิสัย
  - เงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) / เงื่อนไขบังคับหลัง (Condition Subsequent)
  - ข้อสัญญาที่ไม่คุ้นเคย
  - ้อสัญญาร่วมลงทุน / สัญญาหุ้นส่วนทางธุรกิจ / สัญญากิจการร่วมค้า
  - ตราสาร/สัญญาทางธุรกิจที่ต้องเสียอากรแสตมป์
  - สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement)
  - ภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในสัญญาทางธุรกิจ
  - การบอกเลิกสัญญา / ผลของการเลิกสัญญา
4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

กำหนดการอบรม

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

เวลา 09.00-16.30 น.

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ

(ถ.เพลินจิต) รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท

บุคคลทั่วไป

4,700 + VAT 329 = 5,029 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์ฐสภ์รัตน์ สุขไพบูลย์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba