111 เทคนิค ครบเครื่องเรื่องการเสียภาษีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/8026

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


111 เทคนิค ครบเครื่องเรื่องการเสียภาษี
ของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1.ความรู้ที่สำคัญของธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI)
2.สิทธิประโยชน์และระยะเวลาที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
3.ประเภทกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI)
4.ความรู้ที่สำคัญของภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI)ควรทราบ
5.การได้รับยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเป็นภาษีอากรอะไรบ้าง
6.การวางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับการรับส่งเสริมการลงทุน (BOI)
7.การกำหนดผังและรหัสบัญชีให้สอดคล้องกับกิจการ BOI และ NON BOI
8.เทคนิคและวิธีการแยก BOI และ NON BOI ให้ถูกต้องและชัดเจน
9.การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการ BOI และ NON BOI ให้สอดคล้องกับแบบ ภ.ง.ด.50
10.หลักการพิจารณาแยก BOI และ NON BOI ให้ถูกต้องชัดเจนต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ใด
11.งบการเงินที่นำส่งกรมสรรพากรจะต้องเป็นงบการเงินเดียวกันกับที่นำส่งให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่
12.กิจการมีบัตรส่งเสริมการลงทุนหลายใบ จะต้องจัดทำบัญชีแยกต่างหากหรือไม่
13.หากกิจการมีบัตรส่งเสริมการลงทุนหลายใบจะต้องจัดทำบัญชีรวมกัน หรือแยกออกแต่ละบัตร
14.หากกิจการมีบัตรส่งเสริมการลงทุนหลายใบ จะต้องบันทึกต้นทุนทางบัญชีแยกแต่ละโครงการหรือไม่
15.วันเริ่มมีรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามที่ระบุไว้บนบัตรส่งเสริมการลงทุน คือวันใด และสิ้นสุดเมื่อใด
16.วันที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน กับ วันเริ่มมีรายได้แตกต่างกันอย่างไร จะใช้วันใดยกเว้นภาษี
17.สินค้าที่ผลิตได้ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับสิทธิและประโยชน์จะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่
18.ผลกระทบหากกิจการนับวันเริ่มมีรายได้ผิดไป
19.การขายสินค้าตัวอย่างออกไป ถือว่า วันเริ่มมีรายได้เกิดขึ้นแล้วหรือยัง
20.การขายสินค้าที่ทดลองผลิตออกไป จะถือได้ว่า วันเริ่มมีรายได้เกิดขึ้นแล้วหรือยัง
21.ปัญหาการแยกรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)
22.รายได้และการรับรู้รายได้ของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI)
23.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรายได้จากการขายสินค้าตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)
24.รายได้จากการขายสินค้าโดยส่งออกไปต่างประเทศ จะรับรู้รายได้โดยใช้เอกสารใด
25.รายได้จากการส่งออกทางอ้อมที่กิจการได้รับ BOI แต่ได้ขายวัตถุดิบให้กิจการอีกแห่งนำไปผลิตสินค้า
สำเร็จรูปส่งออกจะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่
26.รายได้จากการส่งออกทางอ้อมที่กิจการได้รับ BOI ได้ขายสินค้าสำเร็จรูปให้กิจการอื่น แล้วกิจการนำ
ได้ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ จะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่
27.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรายได้จากการให้บริการตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)
28.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรายได้จากการขายสินค้ากึ่งสำเร็จรูปตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)
29.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)
30.ถ้ามีผลพลอยได้จากการผลิตที่เกินปริมาณผลิตต่อปี ส่วนที่เกินจะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่
31.รายได้จากการขายเศษวัสดุ เช่น ลังไม้ กล่องกระดาษ โฟม ถุงพลาสติกที่ใช้บรรจุวัตถุดิบหรือเครื่องจักร
หากกิจการจำหน่ายออกไปจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หรือไม่
32.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรายได้จากกำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba