เจาะลึก 3 ภาษีที่เจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ ไม่ควรพลาด

รหัสหลักสูตร : 21/1780

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เจาะลึก 3 ภาษีที่เจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ ไม่ควรพลาด

 • Update!!! การสั่งจ่ายเช็คตามประกาศธนาครแห่งประเทศไทยเริ่มใช้ 1 ก.พ. 62
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล / ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ใหม่ล่าสุด!!การจัดทําส่งมอบและเก็บรักษาใบกํากับภาษีในรูปแบบ e-Tax Invoice, e-Receipt  
 • Update หลักเกณฑ์ของสรรพากรเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษีที่ต้องจัดทําและตรวจสอบ

หัวข้อสัมมนา

ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ พลาดไม่ได้

 1. การออก-รับเอกสารทางการเงินเช่น ใบรับเงิน, ใบเสร็จรับเงิน, ใบส่งมอบเช็ค
 2. ปัญหาการเป็นผู้รับใบเสร็จรับเงิน
  • ใบเสร็จรับเงินที่นํามาเป็นรายจ่ายของกิจการได้ - ใบเสร็จรับเงินที่เป็นรายจ่ายต้องห้าม
  • ใบเสร็จรับเงินไม่มีผู้จ่ายเงิน - ใบเสร็จรับเงินไม่มีลายเซ็นผู้รับเงิน
  • กรณีใบเสร็จรับเงินมีการขีดฆ่าแก้ไข แต่ไม่มีลายเซ็นกํากับถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
 3. ข้อควรระวังในการออกใบเสร็จรับเงินของเจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ไม่ควรพลาด

 1. ใครคือผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายมีหลักเกณฑ์อย่างไร
 2. เงินได้ที่ต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย ตามสัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจที่เจ้าหน้าที่การเงินต้องพบเป็นประจํา และจะหัก ณ ที่จ่ายเมื่อใด
 3. วิธีแก้ไขปัญหาเมื่อผู้รับเงินไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้จ่ายเงินต้องปฏิบัติอย่างไร
 4. ผู้จ่ายต้องรับผิดกรณีไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
 5. การออกและรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องตรวจสอบอะไรบ้าง
  • แก้ไขได้หรือไม่
  • ผู้แก้กับผู้ออกจําเป็นต้องเป็นคนเดียวกันหรือไม่
 6. Update แนวปฏิบัติในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อหารือกรมสรรพากร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่การเงินแคชเชียร์

 1. เอกสารที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ต้องพบในการทํางาน
  • ใบกํากับภาษี - ใบกํากับภาษีอย่างย่อ - ใบลดหนี้
  • ใบเพิ่มหนี้ - ใบแจ้งหนี้ - ใบส่งของ
  • ใบส่งของชั่วคราว - เอกสารออกเป็นชุด
 2. การจ่ายเงินอย่างไรให้ปลอดภัยไม่เจอกับใบกํากับภาษีปลอม บริษัทที่ไม่มีตัวตนจริง
  • กรณีผู้ขายมี ภ.พ.20 แต่ตรวจเช็ครายชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ปรากฏว่ามีรายชื่อจะทําอย่างไร
 3. วิธีการแก้ไขเมื่อไม่มีเอกสารการรับ-จ่ายเงินแคชเชียร์จะแก้ไขอย่างไร และจะแจ้งกับผู้เกี่ยวข้องอย่างไร
 4. วิธีปฏิบัติของกรมสรรพากร ในการออกและรับใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบแทน
  • รายการที่ต้องเพิ่มในใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสรรพากร
  • ข้อความที่ต้องปรากฏในใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปใบกํากับภาษีอย่างย่อและเอกสารออกเป็นชุด
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไข รวมทั้งสาเหตุ ในการออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
 5. ใบกํากับภาษีต้องออกหรือได้รับเมื่อใด
  • ส่งมอบสินค้า - วางมัดจํา
  • ออกใบกํากับ - ออกใบแจ้งหนี้
  • ตกลงซื้อขาย - แล้วแต่ผู้ขายกับผู้ซื้อจะตกลงกันได้หรือไม่
 6. การรับชําระเงินด้วยเช็ค เงินสด โอนเงินผ่านธนาคาร ธนาณัติ รับชําระผ่าน Counter Service ให้เครดิตจะออกใบกํากับภาษีอย่างไร และลงวันที่ใดในใบกํากับภาษี
  • กรณีส่งมอบเช็คล่าช้าจะออกใบกํากับภาษีลงวันที่เมื่อใด
 7. การวางแผนภาษีจากการชําระเงินที่เจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์สามารถทําได้
 8. กรณีขายสินค้าหรือให้บริการแล้วไม่ออกใบกํากับภาษี หรือออกโดยไม่มีสิทธิออกจะมีความผิดอย่างไร
 9. ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการไม่ยอมรับใบกํากับภาษี เจ้าหน้าที่การเงินต้องทําอย่างไร
 10. กรณีได้รับใบกํากับภาษีมาล่าช้า ข้ามเดือน จะใช้ได้หรือไม่ทําอย่างไรสรรพากรจึงจะยอมรับ
 11. วิธีการดูใบกํากับภาษีปลอม และผลเสียหายจากการใช้ใบกํากับภาษีปลอม
 12. การออกใบกํากับภาษีกรณีให้ส่วนลด แถมสินค้าจะต้องออกใบกํากับภาษีอย่างไร
  • ออกใบกํากับภาษีแต่ลืมระบุ ส่วนลด ของแถม ต้องทําอย่างไร
  • ระบุของแถมผิดฝา ผิดตัวจะมีผลอย่างไร
 13. กรณีใบกํากับภาษีสูญหาย ต้องปฏิบัติอย่างไรและถ้าหายทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ออกใบกํากับภาษีเจ้าหน้าที่การเงินจะทําอย่างไร
 14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba