การจัดทำบัญชีสินค้า และวัตถุดิบ (STOCK CARD) ที่ง่ายต่อการปฏิบัติงาน

รหัสหลักสูตร : 21/2212

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1.เอกสารในระบบคลังสินค้า เพื่อการบันทึกรายการสินค้าทุกกรณี ที่นักบัญชีต้องทราบ

2.เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการจัดทำรายงาน เช่น ใบส่งของ ใบรับของใบเบิกของใบขนของรูปแบบใดที่ถูกต้องนั้นจะต้องเป็นอย่างไร

3.เคล็ดลับสำหรับนักบัญชีกับการให้แนวทางแก่พนักงานคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ถูกต้อง รวดเร็วและง่ายต่อการตรวจสอบโครงการตรวจนับ

4.การตรวจนับและ ตรวจสอบสินค้าเพื่อป้องกันการรั่วไหล-ทุจริต ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

5.เทคนิคการจัดการเกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ ที่นักบัญชีต้องทราบ

6.สินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นและงานระหว่างทำ แนวปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับนักบัญชี

7.แนวทางที่สำคัญที่นักบัญชีต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสำเร็จรูป ต้องปฏิบัติอย่างไร

8.สินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาชนะบรรจุสินค้าต่างๆ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ จะเปิดเผยอย่างไร

9.ภาชนะบรรจุสินค้า ได้แก่ กระดาษ กระดาษฟอร์ย กล่องกระดาษ กล่องโฟม ถุงพลาสติกภาชนะเหล่านี้จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

10.วัสดุสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไป จะต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่

11.สินค้าที่เกี่ยวข้องกับของเสียและเศษซากที่เกิดขึ้นในการผลิตนักบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องทั้งมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร

12.ของเสียและเศษวัสดุ นักบัญชีจะมีวิธีปฏิบัติและบริหารอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับกิจการ

13.การบันทึกการรับ - จ่าย สินค้าเพื่อให้มีการควบคุมจำนวนคงเหลือของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

14.บัญชีสินค้าคงเหลือและการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ต้องจัดทำหรือไม่หากต้องจัดทำจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย

15.การจัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าคงเหลืออย่างไรที่ผู้บริหารต้องการ

16.การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

17.หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบมีความแตกต่างกันอย่างไร

18.รูปแบบของรายงานสินค้าและวัตถุดิบที่ถูกต้องตามมาตรฐาน

19.การบันทึกและการตัดสต๊อกสินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบต่างๆ

20.การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต๊อกสินค้าให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

21.การบันทึกบัญชีผิดพลาดหรือการลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบผิดพลาดนักบัญชีจะต้องแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้อง

22.เทคนิคจัดทำบัญชีคุมสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และสอดคล้องกับระบบบัญชี

23.เทคนิคในการสอบทานระบบและวิธีการจัดเก็บสินทรัพย์และการเก็บรักษาทีมีประสิทธิภาพ

24.มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

25.การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า มีวิธีปฏิบัติอย่างไร

26.นักบัญชีจะมีวิธีการพิจารณาอย่างไรว่า ขายสินค้าต่ำกว่าราคาตลาด

27.การแสดงองค์ประกอบของสินค้าคงเหลืออย่างไรเพื่อการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจะถือเป็นต้นทุนหรือไม่

28.ซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ จะต้องแปลงค่าเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนใดแปลงค่าเพื่อบันทึกต้นทุนสินค้า

29.ข้อควรระมัดระวังในการควบคุมสินค้าคงเหลือ ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

30.สถานประกอบการที่ต้องจัดทำ และกรณีใดที่สามารถจัดทำรายงานรวมกันได้

31.วิธีการบันทึกสินค้าคงเหลือทางบัญชีมีกี่วิธี และต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

32.ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสินค้า ที่มักเกิดข้อผิดพลาดประจำ

33.ราคาของสินค้าคงเหลือมีผลต่อการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบอย่างไร

34.เมื่อทำรายงานสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบผิดพลาด สรรพากรใช้ราคาอะไรในการประเมินและบทลงโทษที่นักบัญชีต้องระวัง

35.สินค้าขาดเกินจากบัญชีและปัญหาการทำลายสินค้าหรือ สูญหาย ตามหลักเกณฑ์ประมวลรัษฎากร บัญชีจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

36.แนวทางการตรวจนับและการตีราคาสินค้าปลายงวดมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง

37.เทคนิคการตรวจแบบสุ่มตรวจ ให้มีประสิทธิภาพ

38.การตรวจนับปริมาณสินค้าขาดเกินจากรายงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นนักบัญชีจะแก้ไขอย่าไงไร

39.การตรวจสอบรายงานสรุปการและตรวจนับสินค้าในแต่ละงวดบัญชีเพื่อสร้างความแม่นยำในการปฏิบัติงาน

40.การตรวจสอบปริมาณสินค้ากับรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

41.เทคนิคการตรวจนับสินค้าแบบวนรอบ

42.การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ที่นักบัญชีต้องวิเคราะห์ให้ถูกต้อง

43.ขั้นตอนการตัดสต๊อกที่ถูกต้องและแม่นยำ

44.เมื่อมาตรวจพบสินค้าที่เกิน จากการที่นับสต๊อกสินค้าแล้ว จะต้องปฏิบัติอย่างไรในทางบัญชี

45. การจัดทำสต๊อกกลางและสต๊อกย่อย มีความจำเป็นอย่างไร

46.สินค้าที่รับเข้าสต๊อกมากกว่าจำนวนที่สั่งซื้อและจ่ายจริงซึ่งเป็นสินค้าที่คู่ค้าชดเชยเพื่อให้สำหรับสินค้าบางตัวที่ด้อยคุณภาพหรือสินค้าจากรายการโปรโมชั่นของลูกค้าจะบันทึกนำเข้าสต๊อกหรือไม่อย่างไร

47.การตีราคาสินค้าคงเหลือการตีราคาค่าเสียหายเป็นต้นทุนสินค้า 48.กิจการที่มีคลังสินค้าใหญ่และคลังสินค้าย่อยจะทำ STOCK CARD อย่างไรให้ถูกต้อง

49.การจำหน่าย จ่าย โอน โดยไม่คิดมูลค่า กรณีส่งเสริมการขายหรือนำไปใช้ในองค์กรนักบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและได้ประโยชน์ทางภาษีปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต๊อกสินค้าให้ถูกต้องอย่างไรจึงมีประสิทธิภาพ

50.ซื้อสินค้าโดยที่มีของแถมมา นักบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

51.การนำสินค้าค้างสต๊อกหรือสินค้าไม่ผ่าน Q.C. ไปส่งเสริมการขายนักบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

52.จำหน่ายจ่ายโอนกรณีใดต้องออกใบกำกับภาษีและกรณีใดไม่ต้องออกใบกำกับภาษี

53.ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายสินค้านักบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี

54.อัตราของเสียที่เกินกว่ากำหนดนักบัญชีจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรเพื่อลดปัญหาของเสียที่เกิดขึ้น

55.อัตราของเสียที่เกินกำหนด จะต้องบันทึกต้นทุนอย่างไรและในทางภาษีต้องเสียภาษีหรือไม่

56. แนวปฏิบัติและการแก้ปัญหากรณีสินค้าชำรุด สูญหาย เสียหายเสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย ยืมไปจำหน่ายทดลองใช้ สินค้าตัวอย่างสินค้าต่ำกว่ามาตรฐานผลิตเสร็จแล้วใช้การไม่ได้

57.ขายควบสินค้าหลายชนิดอยู่ในแพ๊คเดียวกันนักบัญชีจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

58.เทคนิคการวิเคราะห์อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือที่เป็นประโยชน์กับนักบัญชี

59.การพิจารณาระยะเวลาการครอบครองสินค้าจนถึงวันที่ขายสินค้า ที่นักบัญชีต้องควบคุม

60.การนำสินค้าไปเป็นเงินหลักประกัน ประเด็นสำคัญที่นักบัญชีต้องระวังเป็นพิเศษ

61.การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

62.คุณธรรม จรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba