มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

รหัสหลักสูตร : 21/2927

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ  PAEs ในภาพรวม

2. ทิศทางมาตรฐานการบัญชีไทย

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินด้าน  “สินทรัพย์ ”

3.1 มาตรฐานการรายงงานทางการเงิน  TFRS 9

3.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง  สินค้าคงเหลือ

3.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16  เรื่อง  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์

3.4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38  เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3.5 TAS 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินด้าน  “หนี้สิน ”

4.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง  ประมาณการหนี้สิน  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

4.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19  เรื่อง  ผลประโยชน์ของพนักงาน

5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินด้าน  “ส่วนของเจ้าของ ”

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 2  เรื่อง  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

- การขายหุ้น  แบบ PP

- กรณีขายหุ้นใหัพนักงานต่ำกว่าราคา  IPO (Initial Public Offering)ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรณีออก Stock Option ให้พนักงานหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

6. มาตรฐานการรายงานทางการเงินด้าน  “รายได้”

- รายได้สัญญาที่ทำกับลูกค้า

7. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba