งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับนักบัญชี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการ

รหัสหลักสูตร : 21/2115

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. ลักษณะของงบการเงินที่ผู้บริหารต้องการ และเข้าใจง่าย
2. ความสําคัญของข้อมูลทางบัญชีต่อการบริหารธุรกิจ
3. เทคนิคการจัดทํางบการเงินที่สามารถนําเสนอข้อมูลต่อการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) 
- งบกําไรขาดทุน (Income Statement)
- งบกําไรสะสม (Statement of Retained Earnings)    
- งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4. เทคนิคการใช้ข้อมูลในงบการเงินและการนํางบการเงินมาปรับปรุงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การเงิน
4.1 การจัดทํางบการเงินเปรียบเทียบ
- การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis)
- การวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis)
4.2 การนําข้อมูลจากงบการเงินมาวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
- อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios) 
- อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)  
- อัตราส่วนโครงสร้างเงินทุน (Leverage Ratios)
- อัตราส่วนกิจกรรม (Activity Ratios)
5. การอ่านและการวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ
6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba