สัญญาณเตือนภัยที่พบจากการสังเกตตัวเลขทางบัญชี เพื่อการบริหารงานแบบมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/2101

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. ตัวเลขทางบัญชีสะท้อนอะไรบ้างของกิจการ
2. ความสําคัญของข้อมูลทางการบัญชีและการเงินสําหรับนักบัญชี 4.0
3. ตัวเลขใดบ้างทางบัญชีที่นักบัญชีต้องนําเสนอต้องนําเสนอ
4. งบการเงินที่สําคัญๆ ที่นักบัญชีต้องนําเสนอให้ผู้บริหารเพื่อนํามาวิเคราะห์ข้อมูลของกิจการ
5. 7 จุดสําคัญการสังเกตความผิดปกติของกิจการจากตัวเลขทางทางบัญชี
6. ทํารายได้ตํ่ากว่าที่ควรจะเป็น ปัญหานี้สะท้อนอะไรเกี่ยวกับกิจการ
7. รายจ่ายทางกิจการทําไมถึงสูงกว่าปกติ จะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร
8. อัตรากําไรขั้นต้นทําไมตํ่ากว่าคู่แข่ง หรือตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับธุรกิจเดียวกัน
9. การสังเกตค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกๆ เดือนที่เกิดขึ้นในกิจการ
10. การตั้งงบประมาณ ทําไมตั้งงบประมาณถึงไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้
11. รายได้และรายจ่ายประจําที่เกิดขึ้นทุกๆเดือนในแต่ละปี แต่ทําไมรายได้และค่าใช้จ่ายบางปีถึงมากกว่าปกติ
12. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสูงกว่าปกติที่ควรจะเป็นนักบัญชีจะรับมือกับปัญหานี้อย่างไร
13. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาบัญชีกําไรสะสมของกิจการเพื่อนําไปต่อยอดในธุรกิจ
14. อัตราส่วนกําไรต่อหุ้นที่ลดลงที่ผู้บริหารให้ควาสําคัญที่ไม่ควรมองข้าม
15. เทคนิคสําคัญและเครื่องมือในการวิเคราะห์ตีความอัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน
16. เจาะลึกอัตราส่วนทางการเงินที่มีความผิดปกติที่ผู้บริหารอยากทราบและแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
17. การวิเคราะห์แผนการลดต้นทุนในกิจการที่สามารถปฏิบัติได้และเห็นผลชัดเจน
18.การนำผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง
19.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba