ประเด็นปัญหาทางภาษีธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมและการผลิตสินค้า (100​ ประเด็น)​

รหัสหลักสูตร : 21/1669

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ประเด็นปัญหาทางภาษีธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมและการผลิตสินค้า (100ประเด็น)

 • สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสําหรับเขตประกอบการเสรี (Free Trade) คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded ware House), เขตปลอดอากร (Free Zone) เขตอุตสาหกรรมส่งออก(Export Processing Zone)
 • กรณีผลิตเพื่อขาย กับรับจ้างผลิต ภาระภาษีต่างกันหรือไม่ รวมทั้งประเด็นการนําเข้า-ส่งออก
 • เป็นหลักสูตรที่ได้รวบรวมปัญหาและวิธีการแก้ไขไว้อย่างครบถ้วน
 • เทคนิคการจัดทําสต็อกการ์ดของสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า
 • เจาะประเด็นการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมิน จุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

หัวข้อสัมมนา

 1. ภาระภาษีที่ผู้ประกอบการโรงงาน อุตสาหกรรมต้องรู้
 2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีของโรงงานอุตสาหกรรม
  • บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • เขตประกอบการเสรี (Free Trade)
  • เขตปลอดอากร (Free Zone)
  • เขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export Processing Zone)
  • เขตอุตสาหกรรมส่งออกพิเศษ
  • คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)
 3. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 4. การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 5. การรับรู้รายได้-รายจ่ายเพื่อคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยขายให้กับลูกค้าที่ต่างประเทศอีกประเทศหนึ่ง(สินค้าไม่ได้นำเข้ามาในไทย)การรับรู้รายได้จะรับรู้เมื่อใด
  • ปัญหาการคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ ส่วนปรับปรุงโรงงาน / ซ่อมแซมเครื่องจักร / Upgrade softwareคอมพิวเตอร์/โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • การบำรุงรักษาตามวาระเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีการคิดค่าบริการแบบค่าตอบแทนรายเดือนแบบคงที่และค่าตอบแทนซึ่งคำนวณตามอัตราชั่วโมงของเครื่องจักรจะต้องลงรายจ่ายอย่างไร
 6. ประเด็นภาษีที่เกี่ยวกับพนักงาน ลูกจ้าง
  • การให้สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน อาหาร ที่พัก รถรับส่ง ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิตต้องคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย พนักงานหรือไม่
  • การจ้าง Outsource มีข้อดี ข้อเสียอย่างไรทางภาษี
 7. กรณีผลิตเพื่อขาย กับรับจ้างผลิต ภาระ ภาษีต่างกันหรือไม่
 8. กรณีมีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าหรือให้บริการ ภาระภาษีที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องระวัง
  • ปัญหาการเคลมสินค้าระหว่างประเทศ เมื่อสั่งซื้อสินค้าแต่ได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน,ไม่เป็นไปตามที่ตกลง
  • กรณีได้รับโบนัสตามประกาศในการให้บริการหรือขายสินค้าครบตามเป้า สามารถใช้อินวอยซ์แทนใบกำกับภาษีได้หรือไม่
  • นำเข้าสินค้ามาจากประเทศหนึ่งเพื่อจะมาบรรจุหีบห่อและส่งออกไปอีกประเทศหนึ่ง สามารถทำได้หรือไม่และมีภาระภาษีอย่างไร
 9. ประเด็นปัญหาของสถานประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • โรงงาน
  • โชว์รูม
  • สำนักงานขาย
  • รถเข็น
  • การออกบูธตามงานต่างๆ
  • คลังสินค้า
  • โกดัง
  • กรณีเช่าโกดังเพื่อเก็บสินค้าหากมีพนักงานนั่งทำงานประจำอยู่ตามเวลางาน จะถือว่าเป็นสาขาหรือโกดัง
 10. ประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องระวัง
  • ขายพร้อมขนส่งภาษีมูลค่าเพิ่มคิดจากฐานใด
  • ทำอย่างไรจึงไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อขายสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในเขตปลอดอากร
  • กรณีมีการขายสินค้านอกประเทศและขายสินค้าในประเทศจะต้องเฉลี่ยภาษีซื้ออย่างไร
  • กรณีนำส่งภพ.30 หากมีการให้บริการและส่งออกที่มีทั้ง VAT 0 % และ VAT 7 %
 11. ปัญหาการตรวจนับสินค้า และวัตถุดิบและการจัดทำรายงานทางภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • กรณีขายสินค้าบางประเภทให้กับลูกค้า สินค้าออกจากโกดังครบตามจำนวนที่ลูกค้าสั่ง ที่มีการ ระเหิดระเหยระหว่างขนส่งทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ครบตามจำนวนจะต้องจัดทำรายงานอย่างไรในส่วนที่สินค้าหายไป
  • สินค้าที่มีไว้ขายในประเทศ กับสินค้าที่มีไว้ขายต่างประเทศต้องทำสต็อกและรายงานแยกกันหรือไม่
  • ขายสินค้าให้กับบริษัทต่างประเทศโดยสินค้ามิได้เข้ามาในไทยต้องทำสต็อกด้วยหรือไม่
 12. สินค้าสูญหาย / ถูกทำลาย / ชำรุด จะมีภาระภาษีอย่างไร
  • เอกสารที่ต้องใช้เพื่อยืนยันเมื่อมีการทำลายถ้ากรมสรรพากรขอดู
  • กรณีที่สินค้ามีการสูญหายระหว่างขนส่งจะต้องจัดทำรายงานอย่างไรที่กรมสรรพากรยอมรับ และจะมีผลต่อภาระภาษีของธุรกิจภาคโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไร
  • ขั้นตอนและวิธีการการทำลายที่สรรพากรยอมรับ
   • ของเสีย ,หมดอายุ * เสื่อมคุณภาพ * มีตำหนิ
   • หมดสมัย หรือ ล้าสมัย * เศษซาก
  • กรณีหากสินค้าหรือการขายต่ำกว่าราคาทุนไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้ว และการทำลายนั้นทำได้ยากหากคงไว้ในบัญชีสินค้าจะมีภาระภาษีอย่างไร
 13. สิ่งที่ต้องระวังเมื่อทำลายสินค้า, เศษซาก, ทรัพย์สิน
  • การทำลายวัตถุอันตราย เช่นก๊าซคาร์บอน สารเคมีชนิดวัตถุอันตราย สามารถจ้างบริษัทเอกชนที่รับทำลายได้หรือไม่
  • การทำลายเศษซาก วัตถุดิบจำเป็นที่จะต้องให้นักบัญชี หรือ Audit เข้าดูการทำลายทุกครั้งหรือไม่
  • สินค้าที่ส่งออกไปขายต่างประเทศไม่ได้คุณภาพตามที่ตกลง บริษัทจะจ้างให้ลูกค้าที่ต่างประเทศทำลายได้หรือไม่และจะลงรายจ่ายทางภาษีได้หรือไม่
 14. การขอคืนหรือการเครดิตภาษีของธุรกิจอุตสาหกรรม
  • การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีส่งออก VAT 0%
  • การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 15. ประเด็นการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมินที่สร้างความเสียหายให้กับกิจการทั้งเบี้ยปรับ และ เงินเพิ่ม
 16. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba