โครงการอบรมนักบัญชีมืออาชีพ รุ่นที่ 53 Professional Accountants Program

รหัสหลักสูตร : 21/2214

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 38,520 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 40,660 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


โครงการอบรมนักบัญชีมืออาชีพ รุ่นที่ 53
Professional Accountants Program


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 33 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 33 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊ อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และอาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. บทบาทและคุณค่าของนักบัญชีมืออาชีพในยุค  Disruptive Technology สิ่งที่นักบัญชีต้อง
ก้าวผ่าน

• การสร้างมูลค่างานบัญชี
• การทํางาน เสนองานบัญชีกับนายจ้างต่างชาติ
• การเป็นนักบัญชีมืออาชีพที่รอบรู้ทั้งบัญชีและภาษี
• การเปลี่ยนแปลงบทบาทของนักบัญชี
• การคิดและสร้างสรรค์รายงานรูปแบบใหม่ที่สะท้อนภาพกลยุทธ์และ Business Model ขององค์กรที่มีส่วนเอื้อ
ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านได้มากขึ้น (แนวคิด Integrated Reporting)

2. การจัดทํารายงานทางบัญชีการเงินกับในรูปแบบ ของบัญชีบริหารแบบมืออาชีพควรจัดทําอย่างไร
• ความสําคัญในการจัดทํารายงานการบัญชีและการเงิน
• รายงานการเงินที่นักบัญชีจะต้องจัดทําเพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการบริหารกิจการ
• การจัดทํารายงานการเงินเพื่อสนองต่อความต้องการของฝ่ายบริหารให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
• ผลกระทบต่อการจัดทํารายงานการเงินที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์และไม่ทันตามกําหนดเวลาที่ผู้บริหารต้องการ

3. เรียนรู้การวางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับเทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างมืออาชีพ
• การวางระบบบัญชีให้ประสบความสําเร็จจะต้องพิจารณาปัจจัยอะไรบ้าง
• เมื่อนําระบบบัญชีออกมาใช้จะต้องมีการติดตาม ปรับปรุงพัฒนาระบบงานบัญชีอย่างไรให้สอดคล้องกับกิจการ
• ข้อควรระมัดระวังในการวางระบบเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษีอากร ประเด็นความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น
• เจาะลึกการวางระบบบัญชีอย่างมืออาชีพ เช่น ระบบสินค้าคงเหลือ ระบบทรัพย์สิน ระบบเงินสดรับ-จ่าย
ระบบลูกหนี้และเจ้าหนี้

4. การประเมินความเสี่ยงและการออกแบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องและทรงประสิทธิภาพ
ทําได้อย่างไรในยุคดิจิทัล

• นักบัญชีมีบทบาทต่อการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
• ให้องค์กรได้อย่างไร
• การวางระบบควบคุมภายในของระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
• ในองค์กรและการนําออกใช้
• เทคนิคการวางระบบควบคุมภายในให้เชื่อมโยงกับ
• การป้องกันการเกิดทุจริต
• แนวทางการควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริต
• เทคนิคการประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริตและ
• เครื่องมือที่ใช้ประเมินความเสี่ยงในระบบต่าง ๆ

5. อัพเดทมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินทั้งระบบ
• Update มาตรฐานรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติที่สําคัญ
• ก้าวทันมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะถูก
• นํามาใช้ในอนาคต
• การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
• จะส่งผลกระทบต่องบการเงิน
• เจาะลึกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
• ที่นักบัญชีจะต้องให้ความสําคัญและปฏิบัติ
• ประเด็นปัญหาที่มักพบในการจัดทําบัญชี แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
• สําหรับกิจการ PAEs,NPAEs

6. การวางกลยุทธ์องค์กรผ่านการจัดทํางบประมานและการติดตามผล
• ความจําเป็นและความสําคัญของการจัดทํางบประมาณ
• งบประมาณดําเนินการและงบประมาณการเงินต่างกันอย่างไร
• บทบาทของนักบัญชีบริหารในการจัดทํางบประมาณ
• บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทํางบประมาณ
• ขั้นตอนในการจัดทํางบประมาณ
• วิธีปฏิบัติ (Workshop) การจัดทํางบประมาณดําเนินงานและงบประมาณการเงิน
- งบประมาณการขาย
- งบประมาณการผลิต
- งบประมาณวัตถุดิบทางตรง
- งบประมาณค่าแรงงานทางตรง
- งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิต
- งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
- งบประมาณการลงทุน
- งบประมาณเงินสด
- งบประมาณกําไรขาดทุน
- งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน
- งบประมาณกระแสเงินสด
• การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจากการจัดทํางบประมาณ
- อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง
- อัตราส่วนวัดความสามารถในการดําเนินงาน
• การควบคุมงบประมาณ และการวิเคราะห์ผลต่าง
• ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทํางบประมาณ

7. การวิเคราะห์งบการเงินและการนําเสนออย่างมืออาชีพ
• ความสําคัญและความจําเป็นในการวิเคราะห์งบการเงินที่นักบัญชีต้องคํานึงถึง
• ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์งบการเงินต่อกิจการและนักบัญชี
• ประเภทของการวิเคราะห์งบการเงิน และการเลือกวิธีวิเคราะห์งบการเงินอย่างไรจึงจะทําให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
• สิ่งที่ผู้บริหารคาดหวังจากรายงานวิเคราะห์งบการเงิน
• เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจและบริหาร
• เทคนิคการใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์ปัญหาตรวจสอบและพยากรณ์แนวโน้มของธุรกิจ
• เทคนิคการนําผลการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการตนเอง คู่แข่ง ลูกค้า ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
• การนําข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจเพื่อเสนอแนะผู้บริหาร

8. อัพเดทกฎหมายภาษีอากรทั้งระบบและการเชื9อมโยงภาษีให้เข้ากับธุรกิจแต่ละประเภท
• ความรู้และความจําเป็นของภาษีอากรที่นักบัญชีมืออาชีพต้องทราบ
• ประเด็นความผิดพลาดและภาระภาษีที่กิจการมักถูกประเมิน
• UPDATE กฎหมายภาษีอากรที่ออกใหม่
• ภาระภาษีอากรที่นักบัญชีมืออาชีพต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคํานวณกําไรสุทธิ
- รายได้และรายจ่าย ที่ลดลงมีผลต่อการตรวจสอบของสรรพากรอย่างไร
- การรับรู้รายได้และรายจ่าย และการยกเว้นภาษี
- รายจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากที่จ่ายจริงและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- การแก้ไขปัญหาของรายจ่ายต้องห้ามเพื่อให้สรรพากรยอมให้ถือเป็นรายจ่ายได้
• ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- การวางระบบการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อการทํางานที่ถูกต้อง
- หลักเกณฑ์ที่สําคัญในการหักภาษี ณ ที่จ่าย และประเด็นที่นักบัญชีจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
- บทกําหนดโทษในกรณีไม่ได้หักภาษี หรือ หักไม่ครบไม่ถูกต้อง
- เงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี  ณ ที่จ่าย
- สารพันปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น รับจ้างทําของค่าขนส่ง ค่าเช่า
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ความรับผิดและฐานภาษีในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ปัญหาการออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ตามหลักเกณฑ์ใหม่
- การจัดทํารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม
- ข้อควรระมัดระวังความผิดพลาดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่มักถูกสรรพากรประเมิน
• ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและกิจการที่ได้รับยกเว้น
- อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะและข้อยกเว้น
- จุดที่บริษัททั่วไปต้องระวังเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ปัญหาการทํากิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
• อากรแสตมป์
- ข้อควรระวังเกี่ยวกับอากรแสตมป์

9. ประเด็นความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชี (TAS)มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(TFRS)และประมวลรัษฎากร (Revenue Code)

• เทคนิคการจัดระบบการตรวจสอบภาษีอากรที่นักบัญชีควรจัดทํามีอะไรบ้าง
• หลักเกณฑ์ในการปรับปรุงกําไรสุทธิตามมาตรฐานการบัญชีที่แตกต่างกับประมวลรัษฎากรแนวปฏิบัติที่สําคัญ
• ผลกระทบต่อความแตกต่างของมาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากรที่ต้องปรับปรุงกําไรสุทธิ (บวกกลับ) มีประเด็น
อะไรบ้างที่ต้องระมัดระวัง
- การด้อยค่าของสินทรัพย์
- สินค้าคงเหลือ
- นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า
- ผลประโยชน์ของพนักงาน
-  ต้นทุนการกู้ยืม
- ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

10. การวางแผนภาษีและการเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อประโยชน์ขององค์กร
• ความสําคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการวางแผนภาษี
• นักบัญชีจะวางแผนภาษีอย่างไรให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด
• จะวางแผนภาษีอย่างไรให้เสียภาษีอย่างประหยัดและถูกกฎหมาย
• เคล็ด (ไม่) ลับในการวางแผนภาษี รายได้และรายได้ที่ยกเว้นภาษี
• เคล็ด (ไม่) ลับในการวางแผนภาษี รายจ่ายและรายจ่ายต้องห้ามทําอย่างไรให้ถือเป็นรายจ่ายได้
• เคล็ด (ไม่) ลับในการวางแผนภาษี รายจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายได้
• เพิ่มขึ้นจากที่จ่ายจริง และการเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
• ลับเหลี่ยมคมในการวางแผนภาษี เอกสารรายจ่าย ทําอย่างไรให้ถือเป็นรายจ่ายได้ สรรพากรยอมรับ
• ลับเหลี่ยมคมในการวางแผนภาษี ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้ามและการขอคือภาษีซื้อ
• ลับเหลี่ยมคมในการวางแผนภาษี หัก ณ ที่จ่าย หักอย่างไรไม่ให้เสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
• ลับเหลี่ยมคมในการวางแผนภาษี การส่งเสริมการขายทําอย่างไรให้เสียภาษีถูกต้องและประหยัดภาษี

11.Workshop ประมวลความรู้ความเข้าใจเพื่อก้าวสู่การเป็น...นักบัญชีมืออาชีพ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
33 9 33 0 0 9

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba