กลยุทธ์การวิเคราะห์งบการเงินแบบมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/2112

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. รู้อะไรจากงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน (เบ็ดเสร็จ), งบกระแสเงินสด

2. เทคนิคการวิเคราะห์สถานภาพของบริษัทและเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่เหมาะสมที่สุด

3. เทคนิคการวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ

- สภาพคล่องระยะสั้น

- Free Cash Flow ระยะยาว

4. เทคนิคการวิเคราะห์กำไรของกิจการ

- EBIT

- EBITDA

- NOPAT

- C.F.O.

5. การใช้ ROA , ROE ในการวิเคราะห์ธุรกิจ

6. การวิเคราะห์มูลค่าด้วย

- Market Value Added (MVA)

- Economic Value Added (EVA)

- Return on Capital Employed (ROCE)

7. เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ

8. คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

รศ.สริตา บุนนาค

สถานที่

โรงแรม S 31
545 ซ.สุขุมวิท 31 กทม.10110
โทรศัพท์ :
02 260 1111
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba