เตรียมรับมือการตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งระบบ ผลกระทบกับผู้ประกอบการ

รหัสหลักสูตร : 21/1169

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เตรียมรับมือการตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งระบบ ผลกระทบกับผู้ประกอบการ

 • สรรพากรตรวจจับใบกำกับภาษีปลอมอย่างเข้ม!!! ด่วน!!
 • วิธีตรวจความผิดผู้ที่จะได้รับผลกระทบ
 • วิธีตรวจใบกำกับภาษีที่อาจจะออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  • ประเภทสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง
  • การตรวจสอบขั้นตอนวิธีการซื้อสินค้า
  • การตรวจหลักฐานการจ่ายเงิน, เช็ค, เงินสด, โอนเงิน
  • การสอบยันผู้ออกใบกำกับภาษี
 • การตรวจสอบใบกำกับภาษีที่ผู้ประกอบการ ไม่เคยทราบมาก่อน
 • ปรับหนัก ปรับจริง เริ่มแล้ว! กับการตรวจสอบรูปแบบใหม่ของสรรพากรที่ผู้ประกอบการต้องระวังเป็นพิเศษ
 • โทษจำคุก 7 ปี ตรวจพบใบกำกับภาษีปลอม 1 ใบ พร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

หัวข้อสัมมนา

 1. การตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรจากข้อมูลที่มีผู้แจ้งเบาะแส
  • วิธีการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
  • หลักฐานที่สรรพากรใช้ตรวจสอบ, ภาพถ่าย, โลเคชั่น
  • การออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง
  • ซื้อขายใบกำกับภาษี
  • กิจการเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. เตรียมรับมือกับการถูกแจ้งข้อมูลเท็จ
  • วิธีการชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อถูกแจ้งข้อมูลเท็จ
  • ความรับผิดของผู้แจ้งข้อมูลเท็จ
 3. เตรียมรับมือการตรวจวิธีการออกใบกำกับภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากสรรพากร
  ***ออกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
  ***ออกด้วยโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเอง
  ***ออกด้วย Microsoft word / Excel
  • สิ่งที่สรรพากรจะตรวจสอบ สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องระวัง
  • ถ้าระบบการออกใบกำกับภาษีสั่งปริ๊นได้มากกว่า 1 ครั้งจะถูกสรรพากรตรวจสอบหรือไม่
  • พนักงานปริ๊นใบกำกับภาษี 1 ครั้ง แล้วใช้ไม่ได้ หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา ปริ๊นซ้ำได้หรือไม่
  • ถ้าการปริ๊นใบกำกับภาษีเกิดผิดพลาดจากระบบคอมพิวเตอร์ มีการสั่งปริ๊นแต่ไม่ออก จึงกดสั่งปริ๊นใหม่โดยออกมาเป็นเลขเดิม/ข้อมูลเดิม สามารถทำได้หรือไม่จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
  • ถ้าออกใบกำกับภาษีใบใหม่เป็นเลขใหม่ หากเลขกระโดดจะใช้ได้หรือไม่
  • กรณีใบกำกับภาษีออกเป็นชุด การปริ๊นใบกำกับภาษีใหม่จะมีผลอย่างไรต่อเอกสารอื่นหรือไม่
 4. ทำไม??? สรรพากรไม่ให้ปริ๊นใบกำกับภาษีเลขเดิมหลายครั้ง
  • การปริ๊นใบกำกับภาษีเป็นเลขเดิมมีผลกระทบต่อภาษีซื้อภาษีขายอย่างไร
  • ใบกำกับภาษีผิดปริ๊นใหม่ก่อนส่งมอบกับส่งมอบแล้วปริ๊นมีผลแตกต่างหรือไม่
  • กรณีใบกำกับภาษีตัวจริง/ต้นฉบับ สูญหาย หากปริ๊นซ้ำทำได้หรือไม่ ผลจะเป็นอย่างไร
 5. เจาะวิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษีของสรรพากรแบบที่ผู้ประกอบไม่เคยทราบมาก่อน
 6. บทลงโทษของผู้ออกใบกำกับด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง และผลเสียหากจากการที่ผู้รับบริการนำไปใช้ร้ายแรงแค่ไหนเพียงไร
 7. การตรวจ EDP (Electronic data processing) การจัดทำข้อมูลหลักฐานด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบเข้มข้นจากสรรพากร สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือ
 8. การตรวจระบบการทำงานของ Software ที่มีผลต่อการประมวลผลของการออกใบกำกับภาษี การจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย สรรพากรมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
 9. หากถูกสรรพากรเข้าตรวจระบบการออกใบกำกับภาษีหากไม่ถูกต้องจะมีวิธีการชี้แจงอย่างไร จากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจริง
 10. การตรวจรูปแบบของใบกำกับภาษีทั้งระบบ จากการตรวจปฏิบัติการจริงของสรรพากร
  • ใบกำกับภาษีจากโรงพิมพ์
  • ใบกำกับภาษีออกจากระบบคอมพิวเตอร์
  • ใบกำกับภาษีออกเป็นชุด
  • ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  • ใบลดหนี้
  • ใบเพิ่มหนี้
  • ใบเสร็จรับเงินที่ทางราชการออกให้
  • ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต
 11. การตรวจรายการในใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีแต่ละแบบต้องมีรายการอย่างไรถึงจะถูกต้อง พร้อมการนำเสนอมุมมองจากสรรพากรทั้งในฝั่งผู้ออกใบกำกับภาษีและฝั่งผู้รับใบกำกับภาษี
  • เจาะประเด็นของรายการในใบกำกับภาษีที่สรรพากรมักให้ความสำคัญ และตรวจสอบอย่างเข้มข้น รายการใดหากไม่ถูกต้อง/หรือไม่ครบถ้วนอนุโลมได้ รายการใดอนุโลมไม่ได้
  • คำตอบของใบกำกับภาษีที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์กรณีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและสถานประกอบการของผู้ซื้อจะเติมด้วยหมึก หรือประทับตรายางได้หรือไม่
  • วิธีการจัดการกับใบกำกับภาษีที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบคาร์บอน หากระยะเวลาผ่านไปซีดจางจะมีปัญหาหรือไม่ พร้อมคำแนะนำจากผู้ตรวจสอบจริง
 12. การตรวจสอบการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกใหม่ VS การออกใบแทนใบกำกับภาษี ประเด็นใดที่ต้องทราบและให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
 13. ร้ายแรงที่สุด!!!กรณีการตรวจใบกำกับภาษีปลอมจากสรรพากร
  • อย่างไรเรียกว่าใบกำกับภาษีปลอม
  • หากผู้รับไม่ทราบว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอมแล้วนำไปใช้จะมีความผิดหรือไม่
  • สรรพากรจะมีวิธีการตรวจใบกำกับภาษีปลอมได้อย่างไร
  • ใบกำกับภาษีปลอมกับใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่มีสิทธิออกต่างกันอย่างไร
  • โทษของการออกและใช้ใบกำกับภาษีปลอม ร้ายแรงแค่ไหน แล้วใครต้องรับผิด
 14. การตรวจสอบใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ของสรรพากรสรรพากรจะตรวจอะไรบ้าง
  • การตรวจสอบสิทธิในการออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ พร้อมประเด็นที่นักบัญชีมักเข้าใจผิดจากการออกใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้
  • การตรวจสอบรายการในใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ของสรรพากรๆให้ความสำคัญรายการใดเป็นพิเศษหากออกไม่ถูกต้อง หรือมีรายการไม่ครบถ้วน จะมีผลอย่างไรหรือไม่
 15. Case Studiesจริงที่เกิดขึ้นจาก การตรวจสอบใบกำกับภาษีของสรรพากร พร้อมวิธีการแก้ไข
 16. ใบกำกับภาษีที่ออกโดยหน่วยงานราชการจะถูกตรวจสอบด้วยหรือไม่
 17. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba