เทคนิคการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2731

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• การเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับกิจการ NPAEs ที่ซับซ้อนและกิจการ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน
• ตัวอย่างการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
• หมายเหตุประกอบงบการเงินสะท้อนผลการดําเนินงานของกิจการอย่างไรบ้าง

 

 

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

1. ที่มาและความสําคัญของหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. สิ่งที่ควรรู้ก่อนเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินและการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. โครงสร้างการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีกําหนด
3.1 โครงสร้างหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3.2 ข้อมูลทั่วไปของกิจการ
3.3 เกณฑ์ในการจัดทําและการแสดงรายการในงบการเงิน
3.4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4. สรุปประเด็นนโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ต้องเปิดเผยในงบการเงิน
4.1 การรับรู้รายได้
4.2 รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4.3 ลูกหนี้และลูกหนี้อื่น
4.4 เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
4.5 สินค้าคงเหลือ
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
4.7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
4.8 ประมาณการหนี้สินจากผลประโยชน์พนักงาน
4.9 ภาระหนี้สินจากการกู้ยืม
4.10 สํารองตามกฎหมาย
4.11 เงินปันผลจ่าย
4.12 ทุนเรือนหุ้น
4.13 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
4.14 การอนุมัติงบการเงิน

5. ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นที่ต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

6. เอกสารประกอบที่สําคัญที่ต้องจัดเตรียมในการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงิน

7. ความแตกต่างการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับกิจการ NPAEs ซับซ้อนและไม่ซับซ้อน

8. ตัวอย่างการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับกิจการ NPAEs ที่ซับซ้อนและ กิจการ NPAEs
ที่ไม่ซับซ้อน

9. หมายเหตุประกอบงบการเงินสะท้อนผลการดําเนินงานของกิจการอย่างไรบ้าง

10. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba