ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม***เลื่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/3401/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้สิทธิประโยชน์
จากกองทุนประกันสังคม
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย รำไพ โกมารทัต

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายประกันสังคม ปี 2560

  - การจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพแก่ผู้ประกันตน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
  - การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย
  - การขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวน จะต้องปฏิบัติอย่างไร?

2. พ.ร.บ.ประกันสังคม ที่ผู้บริหารและฝ่าย HR ต้องรู้ เพื่อใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิประโยชน์ ตามกองทุน ประกันสังคม 7 กรณี สำหรับผู้ประกันตน

  - กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  - กรณีคลอดบุตร
  - กรณีสงเคราะห์บุตร
  - กรณีทุพพลภาพ
  - กรณีตาย
  - กรณีชราภาพ
  - กรณีว่างงาน ยกเว้นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39

3. บทบาทหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้าง ในการส่งเงินสมทบประกันสังคม จะต้องปฏิบัติอย่างไร? และมีบทลงโทษเป็นอย่างไร? หากไม่ส่งเงินสมทบ

  - อัตราและวิธีการเรียกเก็บเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างไร?
  - บทลงโทษ กรณีไม่ส่งเงินสมทบตามจำนวน และวันเวลาที่กฎหมายกำหนด

4. ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการบริการทางด้านการแพทย์ กรณีการรักษา

  - กรณีการรักษาประเภทต่างๆ เช่น เจ็บป่วยทั่วไป, เจ็บป่วยฉุกเฉิน, อุบัติเหตุ จะต้องใช้สถานพยาบาลตามสิทธิหรือไม่อย่างไ? ต้องใช้หลักเกณฑ์อย่างไร?
  - กรณีการเบิกจ่ายค่าบริการทางด้านการแพทย์ มีหลักเกณฑ์ จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
  - ไม่มีค่าใช้จ่าย
  - โรงพยาบาลตั้งเบิก
  - สำรองจ่ายก่อนนำหลักฐานมาเบิกตามอัตราที่กำหนด
  - ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลอะไรบ้าง ที่ควรแจ้งให้พนักงานทราบว่าใช้สิทธฺประกันสังคมไม่ได้
  - กรณีโรงพยาบาลตามสิทธิไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะต้องดำเนินการอย่างไร?

5. 10 กรณีใดบ้าง? เกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์รวมถึงค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัด การรักษาโรคตามประกาศสำนักงานประกันสังคม เช่น โรคเอดส์ โรคไต การเปลี่ยนอวัยวะ เป็นต้น

6. กรณีคลอดบุตร และสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิของผู้ประกันตนฝ่ายหญิงและฝ่ายชายอย่างไร? จึงจะเกิดประโยชน์

7. สิทธิประโยชน์ของพนักงานภายหลังจากการสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง จะได้ปฏิบัติตนอย่างไร? เพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องของประกันสังคม

8. เอกสารหลักฐานที่ฝ่ายบุคคลควรแจ้งพนักงานเมื่อจะใช้สิทธิต่างๆกับประกันสังคม

9. หนังสือระบุบุคคลรับสิทธิประโยชน์ กรณีไม่มีทายาท หรือไม่มีบุคคลที่ทำหนังสือระบุ จะต้องดำเนินการอย่างไร?

10. Case Study การใช้สิทธิประกันสังคมพร้อมวิธีแก้ไขที่ HR ต้องทราบ

11. ถาม-ตอบปัญหากับทางวิทยากร

กำหนดการอบรม


วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต

ซ.ร่วมฤดี (รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต)

อัตราค่าสัมมนา


สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + Vat 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป
4,500 + Vat 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์รำไพ โกมารทัต

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba