Quality Awareness Building การสร้างความตระหนักด้านคุณภาพในการปฏิบัติงาน**เลื่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/3312

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

Quality Awareness Building
การสร้างความตระหนักด้านคุณภาพในการปฏิบัติงาน
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

จิตสำนึกคุณภาพสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง! ถ้าหากได้มีการวางแผนเป็นอย่างดีและดำเนินงาน อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีผลกำไร ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าและบริการ พนักงานทุกคนมีความสุข สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มจากการที่พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกคุณภาพในการทำงาน

• ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงาน จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) และความมั่นคงของบริษัท จากการวิเคราะห์พบว่า “การขาดจิตสํานึกคุณภาพ (Quality Awareness) ในการปฏิบัติงาน” เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาดังกล่าว
• ในปัจจุบันหลายหน่วยงานจึงได้ให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนในหน่วยงาน โดยถือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญลําดับต้นของหน่วยงานทีเดียว
• ผู้เรียนจะได้ทราบขั้นตอนการสร้างจิตสํานึกคุณภาพ ภาคปฏิบัติซึ่งเริ่มจากการประเมินจิตสำนึกคุณภาพ เพื่อทราบระดับของจิตสำนึกของคุณภาพของพนักงาน ด้วยเครื่องมือและกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีทัศนคติที่ดีในการสร้าง และรักษาคุณภาพ และรักในงานที่ตนปฏิบัติ
• “ผู้เรียนสามารถนําแบบทดสอบกลับไป ทดสอบระดับจิตสํานึกคุณภาพในหน่วยงาน ในหัวข้อต่างๆเช่น ความเข้าใจในคุณภาพ การรับรู้เป้าหมาย ความรู้ในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร การติดตาม และประเมินผลงาน การขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงาน แล้วทําการวิเคราะห์ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในองค์กรของท่าน

 

 

วิทยากรโดย อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์


Chapter 1

หัวข้อการบรรยาย

- การประเมินความตระหนักในคุณภาพโดยแบบ ทดสอบเพื่อประเมินก่อนเรียน
- วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพที่พบในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข
- คุณภาพในมิติต่างๆ
- Workshop 1 ประเมินระดับความตระหนักในคุณภาพ

ผลลัพธ์ที่ได้
- ทราบถึงระดับความตระหนักใน คุณภาพขอบุคลากรในองค์กร
- ทราบถึงปัญหาทั่วไปและปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพการปฏิบัติงาน

 


Chapter 2

หัวข้อการบรรยาย

- แนวคิดเรื่อง “Do it Right the First Time(การทำถูกตั้งแต่ครั้งแรก)”
- กระบวนการสร้างความตระหนักในคุณภาพประกอบด้วย การรับรู้การยอมรับ และการปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
- Workshop 2 Do it Right the First Time

ผลลัพธ์ที่ได้

- ทราบถึงแนวการทำถูกตั้งแต่ครั้งแรกและแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ
- ทราบกระบวนการและวิธีการตัดสินใจด้านคุณภาพ เพื่อลดปัญหาและเสริมสร้างคุณภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

 

Chapter 3

หัวข้อการบรรยาย

- การรับรู้ใน ความคาดหวัง 3 ประการ คือความคาดหวังของลูกค้า ของหน่วยงาน และของ หัวหน้างาน
- แนวทาง การปลูกฝังจิตสำนึกและความตระหนักในคุณภาพการปฏิบัติงาน
- การติดตามผลและประเมินผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน
- Workshop 3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณภาพการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์ที่ได้

- ทราบถึงความต้องการ หรือความคาดหวังของปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญ
- ทราบถึงแนวทางในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณภาพการปฏิบัติ งาน เพื่อนำไปใช้ในพัฒนาด้านคุณภาพในหน่วยงานและองค์กร
- ทราบถึงวิธีการติดตามผลเพื่อนำไปสู่การประเมินและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพสูงขึ้น

 

Chapter 4

หัวข้อการบรรยาย

- เครื่องมือและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักในคุณภาพการปฏิบัติงาน
- กรณีศึกษาตัวอย่างการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณภาพการปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน ต่างๆ

ผลลัพธ์ที่ได้

- รู้จักเครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณภาพการปฏิบัติงาน พร้อมศึกษาตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

 


กำหนดการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมโนโวเทล บางนา

ถ.ศรีนครินทร์

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + Vat 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + Vat 315 = 4,815 บาท

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba