เทคนิคการจัดการงานธุรการมือโปร

รหัสหลักสูตร : 21/3301

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 8,025 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 9,095 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการจัดการงานธุรการมือโปร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• บทบาท หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของงานธุรการ
• เคล็ดลับการจัดการงาน การพัฒนา จากข้อเท็จจริงและปัญหาที่พบในการทํางาน
• สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “ระบบงานธุรการ” อย่างถูกต้อง
• การพัฒนาและวิเคราะห์...ระบบงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ
• เทคนิคการจัดระบบและบริหารงานเอกสาร
• การพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน

วิทยากรโดย อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา และอาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้อสัมมนา

DAY 1 : อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา

Module 1 บทบาท หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ ของงานธุรการ

Module 2 การบริหารจัดการระบบงานเอกสาร
1. ความสำคัญและประโยชน์ของระบบบริหารเอกสาร ภายในองค์กร
2. การประเมินปัญหาต่างๆ ของการบริหารและจัดเก็บเอกสาร
• ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร
• ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ (สถานที่, อุปกรณ์)
• ปัญหาด้านระบบ
3. Workshop : การประเมินปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร
4. วงจรของการบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
• ประเภทของเอกสารในการทำงาน
• วงจรการบริหารและจัดเก็บเอกสารตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
5. องค์ประกอบในการจัดเก็บเอกสาร
6. ระบบการจัดเก็บเอกสาร
7. ขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ
• การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารก่อนเก็บ
• การวางแผนในการจัดเก็บเอกสารที่ได้ผล
8. วิธีการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
9. การโอนเอกสารและการทำลายเอกสาร
• ความสำคัญของอายุเอกสารและการกำหนดระยะเวลา ในการเก็บของเอกสารแต่ละประเภท
10. “ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อวิเคราะห์และพิจารณา การจัดการเอกสารแบบผสมผสาน  (เอกสารทั่วไป
กับเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์) อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
11. ตัวอย่าง: คู่มือเกี่ยวกับเอกสารประเภทต่างๆ
12. วิเคราะห์กรณีศึกษา: ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ในการจัดเก็บเอกสาร

DAY 2 : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

Module 1 การเสริมคุณค่าสายงาน
1. บทบาท หน้าที่และความสำคัญในสายงานธุรการ
2. แนวทางและเทคนิคการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ ในสายงานธุรการ
3. เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารงานสายธุรการ
4. แบบทดสอบ

Module 2 การพัฒนาตนเอง
5. คุณสมบัติที่ดีของพนักงานในการบริหารงาน
6. เทคนิคการสร้างความประทับใจในการสื่อสารประสานงาน
7. การพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
8. การพัฒนาบุคลิกภาพ
9. เทคนิคการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
10.แบบทดสอบ

Module 3 การพัฒนาระบบงาน
11.การจัดผังสำนักงาน
12.การจัดระเบียบงาน (วางแผน + บริหารเวลา)
13.การแก้ไขข้อขัดข้อง และวิธีการแก้ไขปัญหา
14.การจัดระบบการบริหารงานเอกสาร
15.ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์ระบบงาน
16.แบบทดสอบนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

สถานที่

โรงแรม รามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba