ราคาตลาด ประเด็นและปัญหาจากการถูกสรรพากรตรวจสอบภาษี พร้อมวิธีชี้แจง การพิสูจน์ และเอกสารหลักฐานต่อสรรพากร (หลักสูตรใหม่ปี 2562) **เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/1385

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ราคาตลาด ประเด็นและปัญหาจากการถูกสรรพากรตรวจสอบ
พร้อมวิธีชี้แจง การพิสูจน์ และเอกสารหลักฐานต่อสรรพากร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• รู้ได้อย่างไรว่าราคาของบริษัทเป็นราคาโอนและราคาตลาดหรือต่ำกว่าราคาตลาดโดยมีเหตุอันสมควร
• การหา“ราคาตลาด” การให้คำชี้แจง การพิสูจน์ราคาตลาดให้สรรพากรยอมรับ
• เทคนิคการชี้แจง กรณีเจ้าพนักงานประเมินไม่ให้นำส่วนลดภายหลัง (Rebate)ตามใบลดหนี้ (Credit Note)
เงินอุดหนุน (Subsidize) มาลดต้นทุนซื้อ
• ตัวอย่างแนวตอบข้อหารือและคำพิพากษาศาลฎีกาในการประเมินการพิสูจน์ราคาต้นทุนที่แท้จริง

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. ความหมายของ “ราคาตลาด” ตามบทบัญญัติประมวลรัษฎากรตามแนวปฏิบัติของกรมสรรพากรและ
ตามคำพิพากษของศาลฎีกาตรงกันหรือไม่ อย่างไร

2. “ราคาตลาด” หาได้จากที่ใด ?

• การตกลงราคาที่ทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับ - ราคาเปรียบเทียบกับรายอื่นที่สูงกว่า - มูลค่ายุติธรรมทางบัญชี
• ราคาประเมินกรมศุลกากร - ราคาประเมินภาษีโรงเรือน - ไม่ควรต่ำกว่าราคาทุน
• ราคาเฉลี่ยราคาของราคาตลาดที่ซื้อขายกันตามความเป็นจริงทั่วไป - ราคาประเมินกรมที่ดิน

3. ตั้งราคาขายอย่างไร ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ปลอดภัยจากการถูกสรรพากรประเมิน
• การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรภายใต้ หลักความเป็นธรรมในการเสียภาษี และหลักความสามารถในการเสียภาษี
• การคำนวณหาราคาขายด้วยวิธีที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไปในทางบัญชี - ขายตาม
สัญญาหรือข้อตกลงล่วงหน้า

4. ราคาตลาดที่กรมสรรพากรยอมรับตามแนวหนังสือตอบข้อหารือ ใช้ได้ทันทีหรือไม่ ต้องมีข้อเท็จจริงหรือ
เอกสารอื่นใดประกอบอีกหรือไม่

• ราคาประเมินกรมที่ดิน สำหรับการโอนหรือขายที่ดิน - ราคาหุ้นหรือหลักทรัพย์ กรณีขายหุ้นทั้งในและ
นอกตลาดหลักทรัพย์
• ราคาสินค้าหรือบริการที่แลกเปลี่ยน (Barter trade) - ราคาตามมูลค่าของทรัพย์สินที่ปรากฏในบัญชี
(Book Value) ณ วันโอน
• ราคาขายและเช่ากลับ (sale and leaseback) - ซื้อจากผู้แทนจำหน่าย และทำสัญญาเช่าซื้อกับไฟแนนซ์
• ใช้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้ประเมินราคาอิสระที่มีบางหน่วยงานให้การรับรอง เช่น กลต. มาทำการประเมินราคา
• การโอนสิทธิเช่าซื้อตามสัญญาให้บุคคลอื่น

5. รู้ได้อย่างไรว่าราคาของบริษัทเป็นราคาโอนและราคาตลาด หรือต่ำกว่าราคาตลาดโดยมีเหตุอันสมควร
• ปัญหาการขายตัดราคากัน สามารถกล่าวอ้างกับสรรพากรได้หรือไม่ - การขายสินค้าในราคาเหมา
• ขายสินค้าให้บริษัทในเครือในราคาต่ำกว่าที่ขายให้บริษัททั่วไปอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
• ใช้หลักฐานในการคำนวณอากรขาเข้าตามกฎหมายศุลกากรเป็นราคาตลาดได้หรือไม่
• ไม่อยากขายถูก ขายไม่ได้ ทำลายอย่างไรไม่ถูกสรรพากรประเมิน
• ขายสินค้าที่ตกรุ่นในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดได้หรือไม่ มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
• กรณีขายห้องชุดพร้อมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง ใช่ราคาประเมินกรมที่ดินหรือไม่
• โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่ได้ตกลงกัน
• บริษัทแม่ส่ง spare part ที่ไม่ใช้แล้ว แต่สภาพยังใช้งานได้ ให้แก่บริษัทในเครือในประเทศไทย โดยไม่คิดเงิน
แต่ถูกประเมินราคาโดยกรมศุลกากร

6. เปลี่ยนวิธีคำนวณได้หรือไม่ ต้องขออนุมัติหรือไม่ มีหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้วิธีใด อย่างไร

7. อย่างไรถือว่าต่ำหรือสูงกว่าราคาตลาดโดยมีเหตุอันสมควร ต้องพิสูจน์อย่างไร ใช้เอกสารใดประกอบ

• การพิสูจน์ต้องชี้แจงหรือพิสูจน์อย่างไร ด้วยเอกสารใด
• ข้อมูลบางอย่างเป็นความลับ บริษัทไม่ส่งมอบให้สรรพากรได้หรือไม่ มีบทลงโทษหรือไม่อย่างไรมั่นใจได้แค่ไหน
ว่าไม่ถูกเปิดเผย
• เทคนิคการชี้แจง กรณีเจ้าพนักงานประเมินไม่ให้นำส่วนลดภายหลัง (Rebate) ตามใบลดหนี้ (Credit Note)
เงินอุดหนุน (Subsidize)มาลดต้นทุนซื้อ
• การจัดทำเอกสารประกอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันพิสูจน์ข้อโต้แย้งของสรรพากร

8. การจัดทำส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ทำอย่างไรไม่ให้ถูกสรรพากรมองว่าขายต่ำกว่าราคาตลาด
• ทำไมขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน จึงเป็นเรื่องต้องห้ามของสรรพากร
• ส่วนลดหลังการขาย (Rebate) หรือแรงจูงใจ (Insentive) ใช้กล่าวอ้างได้หรือไม่ สรรพากรต้องรับฟังหรือไม่
• การออกใบกำกับภาษีการลด แลก แจก แถม ที่ถูกต้อง
• เทคนิคการชี้แจงกรณีเจ้าพนักงานประเมินไม่ให้นำส่วนลดภายหลังการขาย (Rebate) หรือแรงจูงใจ (Insentive)
มาลดต้นทุนซื้อ

9. การพิสูจน์ราคาตลาด เพื่อโต้แย้งอำนาจประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน
• กรณีถูกประเมิน
• กรณีไม่ถูกประเมิน
• พิสูจน์ในชั้นตรวจสอบ
• พิสูจน์ในชั้นศาล
• Case ตัวอย่างจริงจากการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมิน

10.บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในไทยขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ต้องเสีย
ภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิในไทยหรือไม่

• กรณีขายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินมูลค่าหุ้นที่ขายตามราคาตลาดหรือไม่

11.บริษัทรับโอนหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาด เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด
ในวันที่โอนหรือไม่

12.การโอนของหุ้นที่ถือหุ้นต่อเนื่องกันหลาย ๆ ทอด จะต้องใช้ราคาตลาดของทอดใด

• กรณีโอนควบโอนกิจการ ทรัพย์สินที่โอนจะต้องตีราคาตามราคาตลาด หากราคาตลาดสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาทุน
ผลกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจะต้องนำมาถือเป็นรายได้หรือรายจ่าย
• ให้กรรมการหรือบริษัทในเครือกู้ยืมเงิน ต้องคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยราคาตลาด หรือไม่ มีหลักเกณฑ์ ในการคิด
อย่างไร

13.ตัวอย่างแนวตอบข้อหารือและคำพิพากษาศาลฎีกา เพื่อโต้แย้งอำนาจการประเมินในการพิสูจน์ราคาต้นทุน
ที่แท้จริง หรือการขาย
ต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร

14.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba