สรุปทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2562 สำหรับกิจการ PAEs**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/2278

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สรุปทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2562
สำหรับกิจการ PAEs


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.

 

- ข้อผิดพลาดที่มักพบในงบการเงิน ของปี 2562 และแนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง
- ทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงและบังคับใช้ทั้งปัจจุบันและอนาคต และ
สรุปประเด็นสําคัญเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ประเด็นสําคัญ รวมทั้งแนวทางในการนํามาตรฐาน รายงาน
ทางการเงินมาปฏิบัติให้ถูกต้อง
- ประเด็นสําคัญทางบัญชีและทิศทางในปี 2562 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสําคัญ PAEs

วิทยากรโดย ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

หัวข้อสัมมนา

1. ข้อผิดพลาดที่มักพบในงบการเงิน ของปี 2562 และแนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง

2. ทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงและบังคับใช้ทั้งปัจจุบันและอนาคต
และสรุปประเด็นสําคัญเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ประเด็นสําคัญ รวมทั้งแนวทางในการนํา
มาตรฐานรายงานทางการเงินมาปฏิบัติให้ถูกต้อง

- รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า
- สัญญาเช่า
- เครื่องมือทางการเงิน

3. ประเด็นสําคัญทางบัญชีและทิศทางในปี 2562 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสําคัญ PAEs
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- สินค้าคงเหลือ
- รายได้
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- ประมาณการหนี้สิน
- นโยบายการบัญชีการประมานการทางบัญชีที่กระทบ
- ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- การวัดมูลค่ายุติธรรม

4. ทิศทางของกรอบแนวคิดสําหรับรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Framework)
(ฉบับปรับปรุงใหม่)

- Integrated Reporting ระบบการรายงานแบบบูรณาการเพื่อเป็นการส่งเสริมแนวคิดใหม่สําหรับผู้มี
ส่วนได้เสียในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักลงทุนให้สามารถมองเห็นธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในยุค 4.0นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
รอ 0 รอ 0 0 0

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

โรงแรม S 31
545 ซ.สุขุมวิท 31 กทม.10110
โทรศัพท์ :
02 260 1111
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba