เจาะลึกภาษีอากรที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้องทราบ

รหัสหลักสูตร : 21/1888

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เจาะลึกภาษีอากรที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้องทราบ

 • รู้ระบบภาษี...รู้เท่าทันสรรพากร...รู้ถึงความผิด

 • Update พร้อมสรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายใหม่ สำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  • การยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
  • การยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภทผ่านระบบ Internet
  • รู้ทันกฎหมาย e-Payment ที่นักบัญชีต้องจัดทำเอกสารรับ-จ่ายรูปแบบใหม่
 • การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการโอนทรัพย์สิน, การโอนอสังหาริมทรัพย์ การขายที่ดินจากการแปรสภาพกิจการ
 • การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการซื้อทรัพย์สิน ต่อเติม เปลี่ยนแปลง หรือทำให้ดีขึ้น
 • ประเด็นทางภาษีจากการทำ Transfer Pricing ปัญหาภาษีที่เกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนทรัพย์สิน/กำไรระหว่างนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวกัน

หัวข้อสัมมนา

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • Update นโยบายที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,อัตราภาษี หลักเกณฑ์การเสียภาษีของคณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญ
  • Update การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้บริหารขององค์กร
  • การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับของกรรมการสรรพากรประเมินได้หรือไม่
 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ใช้ในปี 2562
  • อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้ในปี 2562
  • การตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนในทรัพย์สิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
  • วิธีการตรวจสอบความถูกต้องทางด้านรายได้และรายจ่าย
  • ปัญหาการประมาณการกำไรสุทธิต่ำกว่าที่สรรพากรกำหนด
  • กรณีมีผลขาดทุนยกมาเกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีต้องทำอย่างไร
  • การใช้ผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
  • ประเด็นการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด
  • การประเมินดอกเบี้ยรับ กรณีสรรพากรถือว่าเป็นเงินที่ให้กรรมการกู้และประเมินภาษีเงินได้รวมถึงภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • ประเด็นหนี้สูญ, หนี้สงสัยจะสูญ และการตั้งดอกเบี้ยค้างรับโดยที่ไม่มีการกู้จริงจะมีภาระภาษีอย่างไร
 3. การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายที่ผู้จัดการฝ่ายภาษีต้องไม่พลาดและถ่ายทอดต่อให้ลูกน้องได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
  • การแยกตามประเภทเงินได้ต้องหักภาษีอย่างไร
  • วิธีการออกหนังสือรับรองกรณีจ่ายเงินปันผล
 4. ปัญหาที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่พบบ่อย
  • Update การจัดทำส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ e-Tax Invoice ,ใบรับ e-Recipt
  • เทคนิคการตรวจสอบใบกำกับภาษี เพื่อการขอคืนภาษีอย่างไร้ปัญหา
  • วิธีการตรวจสอบการลงรายงานในรายงานภาษีขาย (7%, 0%)
  • กรณีขายสินค้าไปต่างประเทศแต่ภายหลังได้มีการลดหนี้ต้องบันทึกในรายงานภาษีขายด้วยหรือไม่
  • ปัญหาการยื่นแบบ ภ.พ. 30 ที่มียอดขายและยอดซื้อติดลบจะเป็นประเด็นให้สรรพากรเข้าตรวจหรือไม่
 5. ปัญหาภาษีและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
  • ส่งเสริมการขายกับค่ารับรองต่างกันอย่างไร
  • ขายสินค้าแถมบริการได้หรือไม่ ทำอย่างไร
  • การให้ส่วนลดบริษัทในเครือหรือการให้ส่วนลดพนักงานมากกว่าปกติทำได้หรือไม่ มีความเสี่ยงในการถูกประเมินหรือไม่
 6. ปัญหาภาษีที่กี่ยวกับการกำหนดราคาโอนทรัพย์สิน/กำไรระหว่างนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวกันกัน พร้อม Update พ.ร.บ. Transfer Pricing
  • การหาราคาตลาด, การจัดเตรียมเอกสาร
  • แนวทางการตรวจสอบของกรมสรรพากร
  • ผลทางภาษี/บทลงโทษที่ต้องระวัง
 7. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba