ภาระภาษีที่มีผลกระทบต่อบริษัทพร้อมเทคนิคการวางแผนภาษี และการบันทึกบัญชี 140 ผลประโยชน์และสวัสดิการพนักงาน

รหัสหลักสูตร : 21/1200

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ภาระภาษีที่มีผลกระทบต่อบริษัทพร้อมเทคนิคการวางแผนภาษี
และการบันทึกบัญชี 140 ผลประโยชน์และสวัสดิการพนักงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

พิเศษ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับตารางสรุปภาระภาษีผลประโยชน์ และสวัสดิการพนักงาน ฟรี!

• รวมประเด็นครอบคลุมที่สุดของผลประโยชน์พนักงาน และสวัสดิการ เรื่องสำคัญที่ฝ่ายบุคคล และฝ่ายบัญชีต้องทราบ
• เทคนิคการวางแผนภาษีเกี่ยวกับผลประโยชน์ และสวัสดิการพนักงาน
• แบ่งหมวดของผลประโยชน์ และสวัสดิการพนักงานแต่ละประเภทต้องเสียภาษีหรือไม่ เสียอะไรบ้าง

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. อะไรคือ “สวัสดิการพนักงาน” ผลกระทบต่อภาษีของกิจการและพนักงาน

2. องค์ประกอบของ “สวัสดิการพนักงาน” ที่ทำให้กิจการถือเป็นค่าใช้จ่ายได้และภาษีซื้อขอคืนได้
ต้องเป็นอย่างไร

3. เงินได้ที่มีผลกระทบต่อสวัสดิการพนักงาน และภาระภาษี

• เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เงินประจำตำแหน่ง
• เงินได้ตามสวัสดิการพนักงาน - เงินได้จากผลประโยชน์พนักงาน
• เงินได้จากประโยชน์ที่คำนวณได้เป็นตัวเงิน
• สวัสดิการที่ยกเว้นไม่ถือเป็นเงินได้ของพนักงาน

4. ความหมายและประเภทของผลประโยชน์พนักงาน มีอะไรบ้าง
• ผลประโยชน์ระยะสั้นสำหรับพนักงาน
• ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
• ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
• ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

5. การตั้งประมาณการหนี้สินกับผลประโยชน์ของพนักงาน
• ผลกระทบทางภาษีอากรกับมาตรฐานการบัญชี

6. ภาระภาษีที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ และสวัสดิการพนักงาน
• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• ภาษีเงินได้นิติบุคค
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
• ภาษีธุรกิจเฉพาะ

7. 140 ประเด็น สวัสดิการพนักงาน พร้อมการวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงาน ที่มีผลกระทบต่อ
ภาระภาษีของบริษัท

7.1 ผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน และประโยชน์เพิ่มอื่นจากการทำงานมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง
• ค่ายังชีพ
• ค่าครองชีพ
• ค่าวิชาชีพ
• ค่าล่วงเวลา
• ค่านายหน้า
• เบี้ยขยัน
• เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
• เบี้ยกันดาร
• รองเท้าเซฟตี้
• เงินสมทบ
• เงินประจำตำแหน่ง
• เงินประกันสังคม
• ค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน
• เงินค่าสวัสดิการของพนักงาน
• ค่าเบี้ยเสี่ยงภัยชายเเดน
• เงินค่านั่งเครื่องแคชเชียร์
• เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เบี้ยประชุม
• ค่าใช้จ่ายของกรรมการผู้จัดการ
• โบนัส
• จ้างนักศึกษาบัญชี
• สินน้ำใจ
• จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการ
• ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่พนักงานต่างประเทศที่เข้ามาทำงาน
• ค่าเที่ยวสำหรับพนักงานหน่วยจัดส่งสินค้าหรือให้บริการ
• เงินค่าเข้ากะ - สวัสดิการพนักงานรับเหมาแรงงาน
• จ้างผู้สูงอายุเข้าทำงาน เป็นประโยชน์ของบริษัท และมีภาระภาษีอย่างไร
• จัดให้มีแม่บ้าน คนสวน ยาม ดูแลบ้านให้กรรมการหรือผู้จัดการ
• ทำงานล่วงเวลาได้ค่าอาหาร ถือเป็นประโยชน์นำมารวมคำนวณภาษีหรือไม่
7.2. ผลประโยชน์เกี่ยวกับวันหยุด วันลา วันทำงาน และการออกจากงาน
• วันหยุดตามประเพณี
• วันหยุด
• วันลา
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• วันหยุดขอแลกเป็นเงิน
• ค่าทำงานในวันหยุด
• ให้ผู้ชายลาคลอดได้
• เงินพิเศษให้แก่พนักงานที่ไม่หยุดงาน ไม่ลางาน
• เงินสะสมและดอกเบี้ยของพนักงานที่ลาออกและเสียชีวิต
• เงินสมทบพิเศษของพนักงานที่ลาออกและเสียชีวิต
• ค่าชดเชยจากการเลิกจ้างและค่าบอกกล่าวล่วงหน้า
• เงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
7.3. ผลประโยชน์กรณีพนักงานเดินทางออกนอกสถานที่ หรือบริษัทส่งพนักงานไปปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่เป็นครั้งคราว
• โครงการดูงานของพนักงานเกษียณอายุ
• ช่วยค่าเดินทาง
• พาไปทัศนาจรต่างจังหวัด
• ค่าพาหนะ
• จัดสัมมนาต่างจังหวัด
• ค่าเช่าที่พักแรม
• ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ
• ค่าน้ำมันรถในพื้นที่และนอกพื้นที่ อัตราเท่าไหร่ที่จะมีภาระภาษีตามกฎหมาย
7.4 ผลประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานในองค์กร
• การอบรมพนักงานก่อนเข้าทำงาน - ค่า Intencive
• สอนหรือติวภาษาต่างประเทศในบริษัท
• ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน - เงินค่าภาษา
• รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือฝึกอบรมลูกจ้าง
• ให้ความรู้ปลอดยาเสพติดหรือโรคเอดส์
• ใบประกอบวิชาชีพ
• จ้างอาจารย์มาให้ความรู้แก่พนักงาน
• ส่งพนักงานไปอบรมยังต่างประเทศ
• ส่งพนักงานไปศึกษาภาษาต่างประเทศ
• จัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
•  ส่งพนักงานไปศึกษาต่อและพนักงานได้ลาออกก่อนจบการศึกษามีผลต่อการเสียภาษีของ พนักงานหรือไม่ อย่างไร
7.5 ผลประโยชน์เกี่ยวกับการให้รางวัล ของขวัญ และการช่วยเหลือพนักงาน ที่มีผลต่อการบันทึกบัญชี ภาระภาษีของ
บริษัท และการรับรู้เป็นเงินได้ของพนักงาน
• ให้ของขวัญวันเกิดพนักงาน - มอบโล่แก่พนักงานดีเด่น
• รางวัลที่มอบให้พนักงานที่มีอายุการทำงานมาก
• ครบรอบบริษัท แจกเหรียญทองคำให้พนักงาน ใครเป็นผู้เสียภาษี
• บ้านที่นายจ้างให้ลูกจ้างอยู่โดยไม่เสียค่าเช่า คำนวณรวมในการ เสียภาษีหรือไม่ อย่างไร
• ค่าบำเหน็จให้ทายาทของพนักงานที่ถึงแก่กรรม ถือเป็นเงินได้ของใคร
• ให้รางวัลลูกจ้างไปพักผ่อนต่างประเทศ
• รางวัลสถิติการมาทำงานต่อเนื่อง
• ส่งพนักงานไปแข่งขัน ชนะเลิศมอบรางวัลให้
• ให้รางวัลพนักงานที่ช่วยประหยัดน้ำประหยัดไฟให้กับกิจการ
• ขายสินค้าให้ลูกจ้างราคาถูก - เงินช่วยค่าแต่งงาน งานบวช
• เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ นำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีอีกหรือไม่
• ค่าแนะนำเพื่อนมาสมัครงาน - ให้รางวัลแก่พนักงาน
• รางวัลพนักงาน Smile ประจำปี
• ค่าที่พักเหมาจ่าย
• สร้างบ้านพักให้พนักงานพักฟรี
• ออกค่าใช้จ่ายในบ้านพักให้แก่พนักงาน
• เงินช่วยเหลือค่าที่พัก
• เงินกู้ฉุกเฉิน
• สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
• ล้างหนี้สินให้แก่พนักงาน
• แจกทรัพย์สินให้แก่พนักงาน
• จ่ายค่าทิปให้แก่พนักงาน
• ขายทรัพย์สินให้ลูกจ้างราคาถูก
• เงินรางวัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
• ให้พนักงานกู้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด
• เงินรางวัลจากการขาย ผู้ที่ได้รับต้องเสียภาษีหรือไม่ อะไรบ้าง
• ให้หุ้นหรือขายหุ้น ในราคาต่ำกว่าตลาด รับรู้เป็นเงินได้พนักงานอย่างไร
• ขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ให้แก่พนักงาน
• ให้พนักงานกู้ยืมเงิน บริษัทมีภาระภาษีอะไรบ้าง ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยหรือไม่ อย่างไร
7.6 ผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน และการกิจกรรมภายใน ภาระภาษีที่เกิดขึ้นมี
อะไรบ้าง ถือเป็นประโยชน์เพิ่มของพนักงานด้วยหรือไม่
• ห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
• สนามฟุตซอลสำหรับพนักงาน
• มุมกาแฟสำหรับพนักงาน
• ห้องออกกำลังกาย (Fitness) สำหรับพนักงาน
• Sport Club, Fitness & Gym พร้อมเทรนเนอร์
• สร้างความผ่อนคลายในการทำงานโดยการเปิดเพลงเบาๆ
• จัดสถานที่และพนักงานไว้ล้างรถให้กับพนักงาน
• สร้างห้องสมุด พร้อมทั้งซื้อหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้
• นำโทรศัพท์มือถือมาใช้ในงานบริษัท บริษัทต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือไม่
• ซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่
• จัดรถรับ-ส่งพนักงาน
• นำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในงานบริษัท
• จัดงานปีใหม่ให้พนักงาน
• รับประทานอาหารและเครื่องดื่มฟรี
• การจัดงานทำบุญประจำปี
• จัดที่พักให้แก่พนักงานที่ทำงานดึก
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนพิการ
• ค่าใช้จ่ายทำบุญตามประเพณี
• ปาร์ตี้วันศุกร์ในสำนักงาน
• จัดการแข่งขันกีฬาภายในบริษัท
• เลี้ยงสุนัขหรือเลี้ยงแมว
• รถประจำตำแหน่งพนักงาน
• จัดให้มียารักษาโรคและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
• ห้องสมุด มุมอ่านหนังสือ หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
• ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของพนักงานนำมาใช้ในกิจการ
• ค่าบำรุงรักษาและค่าเสื่อมราคารถยนต์ของพนักงานที่นำมาใช้ในกิจการ รับรู้เป็นเงินได้หรือประโยชน์
เพิ่มของพนักงานหรือไม่
• เงินค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา หรือเพื่อการพักผ่อนหรือนันทนาการ ถือเป็นสวัสดิการพนักงานหรือไม่
7.7 ผลประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพพนักงาน เพื่อการวางแผนภาษีของบริษัท
• ซื้อกระเช้าเยี่ยมพนักงานป่วย
• ค่าเบี้ยประกันภัย
• ให้พนักงานเบิกค่ารักษาพยาบาล
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องพยาบาลและทีมแพทย์
• บ้านพักระดับ Supervisor
7.8 ผลประโยชน์ที่ให้แก่ครอบครัวของพนักงาน ภาระภาษีตกแก่ใครต้องเสียภาษีอะไรบ้าง
• ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
• เงินค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด
• ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน
• เงินช่วยค่าคลอดบุตร
• เงินช่วยเหลือครอบครัวที่สมรสแล้ว
• สถานรับเลี้ยงเด็ก
• เงินขวัญถุงสำหรับเริ่มต้นชีวิตครอบครัว
• เงินช่วยค่าทำศพ
• ค่าบำเหน็จให้ทายาทของพนักงานที่ถึงแก่กรรม

8. ข้อควรระมัดระวังในการให้สวัสดิการแก่พนักงาน

9. ประเด็นสวัสดิการพนักงานที่มักถูกประเมิน ใครต้องรับผิด

10.ถาม-ตอบปัญหา
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
02 238 0230
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba