การปรับตัวของนักบัญชีสู่นักบัญชียุคดิจิทัล เพื่อนำเสนอรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2174

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การปรับตัวของนักบัญชีสู่นักบัญชียุคดิจิทัล
เพื่อนำเสนอรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.ความคาดหวังของผู้บริหารต่อนักบัญชียุคดิจิทัลที่จะต้องขยายบทบาทและความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชี
และการจัดทำรายงานต่างๆไปสู่บทบาทที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรมากขึ้น นักบัญชีต้องพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง

2.เครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยให้การวิเคราะห์งบการเงินให้มีความสะดวกขึ้น ทันต่อยุคดิจิทัล

3.เทคนิคการรายงานภาพรวมการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจง่าย

4.เทคนิคการรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้วยอัตราส่วนทางการเงิน

5.ตัวอย่างวิธีรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ทิศทางของบริษัทได้

6.เทคนิคและตัวอย่างการรายงานพร้อมผลการวิเคราะห์ที่ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจง่าย และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
- รายงานสภาพคล่องและกระแสเงินสดของบริษัท
- รายงานโครงสร้างเงินทุนและหนี้สินที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท
- รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า
- รายงานปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบทางการเงินของบริษัท
- รายงานวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานและฐานการเงินของบริษัท

7. แนวทางการรายงานผลของการตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่ผ่านมาที่มีต่องบการเงิน ว่าผลเป็นไปในทิศทางใด และวิธี
การเสนอข้อเสนอแนะในเรื่องสำคัญๆ

8. ตัวอย่างการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์งบการเงินด้วยแผนภาพและแผนภูมิอย่างมีประสิทธิผล

9. คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba