แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2762

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาให้ถูก
ต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน(52 แนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

 

•  ครบทุกประเด็นบัญชีทรัพย์สิน และการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี
•  การเปลี่ยนแปลงมูลค่า รวมถึงการต่อเติม ปรับปรุงทำให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ต้องบันทึกอย่างไร
•  การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

 

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

ประเด็นสำคัญการวางระบบบัญชีทรัพย์สิน

1. หัวใจสำคัญในการวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุมให้มีประสิทธิภาพ

2. การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัทจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

3. การวัดมูลค่าของทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

4. การวิเคราะห์ราคาต้นทุนของทรัพย์สินประกอบด้วยอะไรบ้าง

5. ทรัพย์สินที่ได้มาจากการเช่าซื้อ ลีสซิ่ง ผ่อนชำระ จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

6. สัญญาเช่าดำเนินงานมีวิธีการบันทึกบัญชีอย่างไร

7. ข้อแตกต่างลักษณะของสินค้าและลักษณะของสินทรัพย์ถาวร

8. มูลค่าของทรัพย์สินการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

9. การซ่อมบำรุงจะถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ และต้องปฏิบัติอย่างไร

10. ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศจะคำนวณอย่างไรจึงจะถูกต้อง

11. ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ซึ่งทำให้ทรัพย์สินถาวรอยู่ในสภาที่ใช้งาน

12. ค่าใช้จ่ายที่กิจการได้จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินถาวร

13. การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คล้ายกันแตกต่างกัน และการแลกซื้อทรัพย์สิน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

14. ทรัพย์สินชำรุด สูญหาย หรือต้องการทำลายจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

15. การจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

16. การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การขายสินค้าและบริการ

17. บัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์

18. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอายุการใช้งานของสินทรัพย์

19. การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สิน

20. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สินหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

21. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากดอกเบี้ยการซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

22. การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

23. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์

24. การตัดจำหน่ายสินทรัพย์โดยผ่านที่ประชุม ที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

25. ค่าติดตั้งแอร์ค่าย้ายแอร์ถือเป็นสินทรัพย์หรือไม่และจะบันทึกบัญชีอย่างไร

26.การขายสินทรัพย์ถาวรต้องยื่นภ.พ.30 เพื่อเสีย VAT หรือไม่และต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่

ประเด็นสำคัญในการคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

27. การคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

28 .การคิดค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรต้องคิดอย่างไร

29. การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาร้อยละ 100 และสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

30. หลักเกณฑ์ของสรรพากร กรณี การค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา

31. วิธีการบันทึกบัญชีกรณีสินค้าขาดหรือเกินจาก Stock

32. การบันทึกบัญชีและการเสียภาษีกรณีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาไม่หมด

33. สิทธิพิเศษเพื่อประหยัดภาษีจากกฎหมายใหม่ในการคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึก
การเก็บเงิน เครื่องจักรที่ใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนางาน

34. การประมาณการและการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานในการคิดค่าเสื่อม

35. กรณีคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาผิดพลาด ต้องปฏิบัติอย่างไร

36. วิธีการและการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่สร้างขึ้นเอง จะต้องคิดอย่างไร

37. หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ หรือคิดค่าเสื่อมราคา

38. หลักเกณฑ์ใดที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีทั้งจำนวน ตามหลักบัญชีและภาษีอากร

39. การหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ได้มาโดยการเช่าจะต้องลงบัญชีอย่างไร

40. การประมาณการและการเปลี่ยนแปลงอายุการให้งานในการคิดค่าเสื่อมราคา

41. การคิดค่าเสื่อมราคาค่าสึกหรอตามประมวลรัษฎากร

42. การหักค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องจักรและอุปกรณ์

43. บริษัทเช่าที่ดินและได้ถมที่ทำเป็นที่จอดรถ จะบันทึกบัญชีอย่างไร และคิดค่าเสื่อมได้หรือไม่

44. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้องคิดค่าเสื่อมเหมือนที่ดินอาคารอุปกรณ์หรือไม่ประเด็นปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับทางบัญชีสินทรัพย์

45. การเดินสายโทรศัพท์ค่าสายโทรศัพท์รวมไปถึงการติดตั้งรายการดังกล่าวถือเป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์หรือไม่

46. ค่าซ่อมแซมอาคารปรับปรุงอาคารปูกระเบื้องเดินท่อประปาถือเป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์หรือไม่

47. ค่าเดินสาย LAN ไม่มีใบเสร็จรับเงินใช้บัตรประชาชนเป็นตัวรับเงินถือเป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์หรือไม่

48.การวัดมูลค่าแรกเริ่มของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

49. การคำนวณต้นทุนและการกำหนดประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

50.การเปลี่ยนแปลงมูลค่า รวมถึงการต่อเติม ปรับปรุงทำให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ต้องบันทึกอย่างไร

51.การซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

52. จุดสำคัญที่ต้องระวังในการตรวจสอบและปรับปรุงรายการใน ภงด.50 จากการใช้สิทธิ์ และการเตรียมพร้อม
ของผู้ประกอบการ

53.ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาซื้อสินทรัพย์ใหม่

54. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba