เทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชีเพื่อลดข้อผิดพลาด

รหัสหลักสูตร : 23/4099/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. กิจการมีเงินฝากธนาคารจะต้องแยกแสดงรายการต่างหากจากเงินสดหรือไม่ และการบันทึกบัญชี

จะแยกหรือรวมกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2. กิจการจะรับรู้รายได้จากการขายสินค้าทั่วไป ขายสินค้าโดยการส่งออก

ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง และขายสมาชิกหนังสือพิมพ์ นิตยสาร มีหลักเกณฑ์อย่างไร

3. กิจการที่มีการให้บริการเกิน 1 รอบบัญชีกิจการจะรับรู้รายได้ในการบันทึกบัญชีและคำนวณกำไรสุทธิอย่างไร

4. ปัญหาการรับรู้รายได้ของกิจการรับเหมาก่อสร้าง ขายอสังหาริมทรัพย์

หรือกิจการผ่อนชำระมีหลักเกณฑ์อย่างไร

5. กิจการจะรับรู้รายได้เมื่อได้รับเงินทำได้หรือไม่ มีแนวปฏิบัติอย่างไรในการบันทึกบัญชี

6. ปัญหาการบันทึกบัญชีการซื้อสินทรัพย์โดยการเช่าซื้อ ดอกเบี้ยเช่าซื้อจะถือเป็น

ต้นทุนของสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย

7. การซื้อที่ดินพร้อมอาคาร จะต้องแยกมูลค่าที่ดินออกจากอาคารหรือไม่

มีหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีอย่างไร

8. ซื้ออาคารชุด พร้อมที่ดิน (คอนโด) จะต้องแยกมูลค่าของที่ดินออกจากอาคารหรือไม่

หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

9. กิจการจะต้องคิดค่าเสื่อมราคาเส้นตรงเสมอไปหรือไม่ มีหลักเกณฑ์เลือกวิธีคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไร

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

10. การแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์เพื่อคิดค่าเสื่อมราคาจะต้องทำกับสินทรัพย์ทุกชนิดหรือไม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนดหลักเกณฑ์อย่างไร

11. กิจการจะเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาเมื่อใด และจะหยุดคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เมื่อใด

12. ประมาณการหนี้สินกิจการจะต้องทำหรือไม่ และจะจัดอยู่ในประเภทหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน

13. ณ วันสิ้นงวดบัญชีกิจการจะต้องวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน หรือ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับมีหลักเกณฑ์อย่างไร

14. มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการตั้งค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

15. การให้กิจการในเครือเข้ามาใช้พื้นที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ กิจการจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

จะต้องคิดค่าเช่าหรือค่าบริการกับกิจการในเครือหรือไม่

16. สัญญาเช่า (Lease) มีกี่ประเภท และมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญอย่างไรที่จะบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือค่าเช่า

17. กิจการซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Lease)

กิจการจะบันทึกบัญชีเป็นค่าเช่าหรือสินทรัพย์

18. ผลขาดทุนสะสมของกิจการจะเกินส่วนของเงินทุนได้หรือไม่ มีผลกระทบต่อการจัดทำบัญชีอย่างไร

19. มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการกำหนดนโยบายการบัญชี และกิจการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเมื่อใด

20. การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเมื่อมีการขายสินค้าโดยการส่งออก และการนำเข้าสินค้า

หรือเครื่องจักร มีหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีและการแปลงค่าเงินอย่างไรบ้าง

21. ณ วันสิ้นงวดบัญชีกิจการมีหลักเกณฑ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการแปลงค่า

เป็นเงินตราไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างไร

22. หากกิจการมีสินทรัพย์ด้อยค่าถาวรเกิดขึ้น กิจการมีหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีอย่างไร

23. การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์จะบันทึกบัญชีแยกหรือรวมกัน

และมีวิธีการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างไร

24. เมื่อลูกหนี้ถึงกำหนดชำระเงิน แต่ไม่สามารถชำระเงินได้กิจการจะตัดจำหน่ายหนี้สูญได้อย่างไรบ้าง

25. วิธีการตั้งประมาณการหนี้สงสัยจะสูญและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญวิธีใดเหมาะสมกิจการ

มีหลักเกณฑ์อย่างไร

26. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อสินทรัพย์จะบันทึกบัญชีเป็นต้นทุนของสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย

27. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีของเงินลงทุนชั่วคราวตามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

28. การกู้ยืมเงินจะต้องคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้หรือไม่ และกิจการจะตั้งดอกเบี้ยค้างรับเกิน 1 ปีได้หรือไม่

29. ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกิจการจะรับรู้ภาษีเงินได้อย่างไร และวิธีการบันทึกบัญชี

30. มีวิธีพิจารณาอย่างไรจึงจะถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพี่อการลงทุน และปัญหาในการบันทึกบัญชี

31. คุณธรรม จริยธรรมเเละจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงเเรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพ
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba