การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินจาก NPAEs สู่ PAEs หรือมาตรฐานอื่นในอนาคต

รหัสหลักสูตร : 23/4105/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. การปรับข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินของ NPAEs

2. อะไรคือรายการที่ยังไม่เกิด(รับรู้) รายการที่เกิด(รับรู้) แล้ว

3. งบกำไรขาดทุนตาม NPAEs และงบกำไรขาดทุนตาม PAEs

4. ข้อควรระวังสำหรับค่าเสื่อมราคาที่สำคัญ

5. วิธีการที่สำคัญจากการปรับปรุงมูลค่าตาม PAEs ที่ NPAEs ควรทราบ

6. การพิจารณากำไรต่อหุ้น ระหว่าง NPAEs และ PAEs

7. งบการเงินที่สมบูรณ์ตาม NPAEs และ PAEs

8. การพิจารณารายจ่ายตัดจ่ายตามหลักเกณฑ์ใดได้บ้าง

9. การรับรู้รายได้ตาม NPAEs แตกต่างอย่างไรกับ PAEs ในปัจจุบัน

10. ข้อพิจารณาที่สำคัญระหว่างค่าใช้จ่ายต้องห้ามตามกฏหมายภาษีกับ PAEs

11. วิธีการตรวจนับสินค้าที่สำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตัดบัญชีตาม NPAEs และ PAEs

12. การแยกรายการองค์ประกอบสำหรับที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ข้อแตกต่างระหว่าง NPAEs กับ PAEs

13. รายการปรับปรุงกรณีการแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับการแยกส่วนประกอบกรณี ค่าซอฟต์แวร์ ขายหรือซื้อแยก ขายหรือซื้อรวมทำอย่างไร

15. ผลประโยชน์พนักงานส่วนที่มีผลกระทบจาก NPAEs ถึงปัจจุบันและการพิจารณาด้านภาษีเงินได้หรือภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

16. NPAEs กับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

17. NPAEs และ PAEs สำหรับสินค้าคงเหลือ ข้อพิจารณาที่สำคัญที่ต้องระวัง

18. หลักการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน NPAEs และ PAEs ข้อควรพิจารณาระมัดระวัง

ในมุมมองหน่วยจัดเก็บภาษีและผู้ใช้งบการเงินภายนอก

19. คุณธรรม จริยธรรม เเละจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba