พ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา (หลักสูตรใหม่ปี 2562) (จ.นครปฐม)**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/1371/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


พ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

• เป็นโอกาสทองสำหรับผู้เสียภาษีอีกครั้ง ไม่ว่าจะเคยยื่นขอนิรโทษกรรมไว้แล้วหรือไม่ สามารถก็มีสิทธิตาม
กฎหมายนี้ได้ ถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
• สาระสำคัญของกฎหมายนี้ที่ต้องปฎิบัติ
• วิธีปฎิบัติเพื่อรับสิทธิตามกฎหมายและข้อควรระวังที่อาจทำให้ถูกตัดสิทธิ
• วิธีการลงทะเบียนและยื่นแบบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เพื่อ
ได้รับสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.นี้
• กฎหมายยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาฯ ต่างจาก กฎหมายนิรโทษกรรม อย่างไร
• ใครมีสิทธิที่จะได้รับยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาฯ ตามกฎหมายนี้
• เกี่ยวข้องกับมาตรการบัญชีชุดเดียวของกรมสรรพากรอย่างไร?

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. กฎหมายยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาฯ คืออะไร เกี่ยวข้องกับมาตร
การบัญชีชุดเดียวอย่างไร

2. กฎหมายยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาฯ ต่างจาก กฎหมาย
นิรโทษกรรมอย่างไร

- ได้รับสิทธินิรโทษกรรมทางภาษีแล้ว จะใช้สิทธิตามพ.ร.บ. นี้ได้หรือไม่
- เคยถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังจะใช้สิทธิตามพ.ร.บ. นี้ได้หรือไม่

3. ใครมีสิทธิที่จะได้รับยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาฯ ตามกฎหมายนี้

4. สาระสำคัญของกฎหมายนี้ที่ต้องปฎิบัติตาม

5. วิธีปฎิบัติเพื่อรับสิทธิตามกฎหมายและข้อควรระวังที่อาจทำให้ถูกตัดสิทธิ

6. “รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท” รอบระยะเวลาบัญชีใดบ้างที่จะได้สิทธิ

- กรณีมีรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีรวมอยู่ใน 500 ล้านบาท จะได้รับสิทธิหรือไม่
- รายได้ทางรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้าย 12 เดือน ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2561 นับอย่างไร
- รอบระยะเวลาบัญชีที่จะได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจสอบ
- รอบระยะเวลาบัญชีไม่ถึง 12 เดือน ได้รับสิทธิหรือไม่
- รอบระยะเวลาบัญชีเกิน 12 เดือน ได้รับสิทธิหรือไม่
- กรณีมีการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจะพิจารณาอย่างไร

7. การขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิเป็น ผู้ประกอบการว่าด้วยการยกเว้นการถูกสรรพากรตรวจสอบ
- วิธีการขึ้นทะเบียน
- ระยะเวลาขึ้นทะเบียน (เลยกำหนดเวลาจะไม่ได้รับสิทธิทันที)

8. ธุรกรรมที่เกิดขึ้น 1 มกราคม 2559 จนถึงกฎหมายใช้บังคับ ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2562และระยะเวลาที่ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาฯ

- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- อากรแสตมป์
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จะได้รับสิทธิยกเว้นด้วยหรือไม่

9. ถ้าปรากฏภายหลังว่าเสียภาษีไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ยังได้รับยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร บางส่วน
หรือไม่

- ตรวจสอบว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่
- อย่างไรถือว่าไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี
- การยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้ผู้ที่พร้อมจะปรับปรุงการเสียภาษีให้ถูกต้อง
- กรณีไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีแต่ยื่นไว้ไม่ถูกต้องจะได้สิทธิยกเว้นด้วยหรือไม่

10. ประเด็นความผิดที่พบว่าทำให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ถูกต้อง
- งบการเงินที่มีค่าใช้จ่ายที่ผิดปกติ
- รายจ่ายที่ลงเกินสมควร
- สินทรัพย์ ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
- แสดงรายการสินทรัพย์ไม่ถูกต้อง
- กรณีงบการเงินบันทึกมูลค่าทรัพย์สินสูง
- กรณีผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ชำระค่าหุ้นแต่ผู้ทำบัญชีลงเป็นสินทรัพย์
- ไม่ทราบความแตกต่างระหว่างเกณฑ์สิทธิ เกณฑ์คงค้างและเกณฑ์อื่นๆ
- รายจ่ายฝ่ายทุน รายจ่ายที่ต้องปันส่วน รายจ่ายต้องห้ามทางภาษี

11. รวมประเด็นปัญหาพร้อมวิธีแก้ไขการนำส่งภาษีซื้อ ภาษีขาย และการจัดทำรายงายภาษี

12.รวมประเด็นปัญหาพร้อมวิธีแก้ไขการนำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์

13.วิธีการยื่นแบบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านระบบ e-Filing ) ตามเงื่อนไขกฎหมายเพื่อยกเว้นเบี้ยปรับ
เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาฯ

14.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

หมายเหตุ  เข้า 2 ท่าน ลดทันที 500 บาท

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba