กลยุทธ์การคำนวณผลประโยชน์พนักงานใหม่จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด

รหัสหลักสูตร : 21/2421/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การคำนวณผลประโยชน์พนักงานใหม่
จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

หัวข้อสัมมนา

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานขององค์กรต่าง ๆและความเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. หลักการมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์พนักงานและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ PAEsและกิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน
3. ประเภทของผลประโยชน์ของพนักงาน
4. ข้อควรปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน
5. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
6. แนวคิดเกี่ยวกับโครงการผลประโยชน์
7. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน-โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้
8. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน-โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
9. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน-ความแตกต่างระหว่างโครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้และโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
10. โครงการของกลุ่มนายจ้างโครงการรวมกลุ่มบริหาร
11. โครงการระดับภาครัฐ
12. ผลประโยชน์ที่มีการประกัน
13. การบัญชีสำหรับ ภาระผูกพันจากการอนุมาน
14. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าโครงการสมทบเงิน
15. องค์ประกอบของต้นทุนผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
16. ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์ ของกิจการ PAEsและ NPAEs พร้อมตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์หลังออกจากงาน
17. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า-มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้และต้นทุนบริการปัจจุบัน
18. ดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สิน(สินทรัพย์) โครงการผลประโยชน์สุทธิทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
19. ต้นทุนบริการในอดีตและผลกำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์
20. การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สิน(สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ
21. ผลกำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์
22. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า- สินทรัพย์โครงการ
23. การเปรียบเทียบส่วนเกินของโครงการผลประโยชน์กับเพดานสินทรัพย์ คือการลดเงินสมทบ Vs การจ่ายเงินคืนให้นายจ้าง
24. การแสดงรายการ
25. การเปิดเผยข้อมูล
26. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน-การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าพร้อมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
27. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน-การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าพร้อมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
28. ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง-การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าพร้อมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
29. การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ
30. ตัวอย่างการบันทึกบัญชี การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
31. การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี (ถ้ามี)
32. ข้อคิดอื่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

สถานที่

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330
โทรศัพท์ :
02 125 5000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba