กลยุทธ์การสอบทานการตรวจสอบงานบัญชีก่อนออกงบการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2915

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรกลยุทธ์การสอบทานการตรวจสอบงานบัญชีก่อนออกงบการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ผู้ทำบัญชีต้องรู้ในการเตรียมงานบัญชีเพื่อการสอบบัญชี

2. แนวทางการจัดการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินสดย่อย
- เงินสดในมือ
- เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน , ออมทรัพย์ ,เงินฝากประจำ 3 เดือน
- เช็ครับที่ถึงกำหนดชำระแล้ว

3. เทคนิคการจัดเตรียมข้อมูลเงินลงทุนชั่วคราว

4. กลยุทธ์การจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น
- ระบบการควบคุมลูกหนี้การค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด
- การกำหนดมูลค่าลูกหนี้การค้าที่ใช้บันทึกบัญชี
- การจัดทำบัญชีย่อยลูกหนี้การค้ารายตัวไม่ให้บกพร่อง
- การควบคุมการชำระเงินจากลูกหนี้การค้า
- นโยบายการประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ

5. การวางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ

6. การตรวจสอบเกี่ยวกับ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- การกำหนดนโยบายการคำนวณค่าเสื่อมราคาเหมาะสมหรือไม่
- การรับรู้มูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรกของสินทรัพย์
- การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์

7. ตรวจสอบรายได้บันทึกถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางเงินหรือไม่
- กรณีการขายสินค้า
- กรณีการให้บริการ
- กรณีการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์
- กรณีรายได้ค่าก่อสร้าง
- กรณีการเช่าซื้อและลิสซิ่ง

8. กลยุทธ์สร้างความเข้าใจและเชื่อถือได้เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

9. กลยุทธ์การจัดทำรายละเอียด การสอบทานและแสดงรายการเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียน

10. ต้นทุนขายเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริงในรอบบัญชีนี้บันทึกครบถ้วนหรือไม่ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

11. ค่าใช้จ่ายเป็นรายการที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีนั้นที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือไม่

12. ค่าใช้จ่ายได้บันทึกครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่

13. ตรวจสอบเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลกำไรทางบัญชีเป็นไปตามเงื่อนไขของประมวลรัษฎากรหรือไม่

14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba