การแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชีเพื่อออกงบการเงิน (Workshop)

รหัสหลักสูตร : 21/2207

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

* ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักการบัญชีและภาษีอากรที่ต้องเข้าใจก่อนปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินแบบมืออาชีพ

1. บัญชี 5 เล่ม การวางระบบและการบันทึกบัญชี การจัดทำงบทดลอง

2. มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบัน

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญของแต่ละธุรกิจตามเกณฑ์การรับรู้รายได้

3.1 เกณฑ์คงค้าง

3.2 เกณฑ์เงินสด

3.2 เกณฑ์สิทธิ

* ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของกิจการที่ต้องเข้าใจก่อนปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินแบบมืออาชีพ

4. การแสดงยอดคงเหลือของบัญชีเงินสด

5. เช็คระหว่างทางและยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร

6. บัญชีลูกหนี้การค้าและรายได้ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางภาษี

7. ลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ ลูกหนี้ค่าหุ้น และประเด็นทางภาษี

8. การรับรู้สินค้าคงเหลือ เป็นค่าใช้จ่าย ที่ต้องจัดเตรียมเอกสารอ้างอิง

9. การวัดมูลค่าเงินลงทุน และกำไรขาดทุนตามประมวลรัษฎากร

10. กรณีศึกษา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่อาจเกิดการด้อยค่า

* ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของที่ต้องเข้าใจก่อนปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินแบบมืออาชีพ

11. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นตามข้อตกลงทางธุรกิจ

12. การประมาณการหนี้สินกับประมวลรัษฎากร

13. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์

14. การจ่ายเงินปันผลและเอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการยื่นแบบ ภ.ง.ด 2 , ภ.ง.ด. 2ก

15. กรณีศึกษาเอกสารอ้างอิงและแนวทางปฏิบัติงานที่ต้องจัดเตรียมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

* ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่ต้องเข้าใจก่อนปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินแบบมืออาชีพ

16. รายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้

17. รายได้ที่ยกเว้นภาษีเงินได้

18. รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

19. รายได้จากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรทั้งในและต่างประเทศ

20. กรณีศึกษาการรับรายได้ทางบัญชีและภาษีอากร ของแต่ละประเภทธุรกิจ

21. รายจ่ายที่มีลักษณะลงทุนหรือรายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure)

22. รายจ่ายที่หากำไรหรือก่อให้เกิดรายได้ (Revenue Expenditure)

23. ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ต้องเตรียมเอกสารอ้างอิง

24. การตัดหนี้สูญและการจัดเตรียมหลักฐานเพื่อฟ้องลูกหนี้ได้

25. การวางระบบบัญชีสำหรับรายจ่ายที่หักเพิ่มขึ้นได้จากที่จ่ายจริง

26. การวางระบบบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายต้องห้ามตาม 65 ตรี และ 65 ทวิ

* ประเด็นที่เกิดขึ้นบ่อยในปัจจุบันที่นักบัญชีต้องจัดเตรียมเอกสารสำหรับเตรียมชี้แจงหลังปืดบัญชี

27. การกระทบยอดในแบบ ภ.พ. 30 กับการยอดรายได้ในงบกำไรขาดทุน

28. การกระทบยอด ในแบบ ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 1ก กับ ยอดนำส่งประกันสังคมแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน กท. 20 ก และแบบ ภ.ง.ด. 50

29. การจัดบัญชีและงบประมาณเพื่อการวางแผนภาษีประจำเดือนและประจำปีสำหรับการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50 จาก ภ.ง.ด. 51 เพื่อไม่ให้ถูกเลือกขึ้นมาตรวจสอบ

30. การประยุกต์ใช้ Excel ในการจัดทำบัญชีและงบประมาณเพื่อการวางแผนภาษีประจำเดือนและประจำปีสำหรับการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 จาก ภ.ง.ด. 51 เพื่อไม่ให้ถูกเลือกขึ้นมาตรวจสอบ

31. การใช้โปรแกรม Excel มรใช้ในการเตรียมข้อมูลในการปิดงบการเงิน และการแสดงยอดคงเหลือของบัญชีเงินสด

32. กรณีศึกษาประเด็นที่ถูกสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและประกันสังคมตรวจสอบเอกสารในการบันทึกบัญชี

33. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba